نویسنده

استادیار دانشگاه بوعلی¬سینا همدان

چکیده

واج /l/ یکی از واج‌های زبان فارسی است که دارای چند منشأ متفاوت است. منشأ واج /l/ در شماری از واژه‌های زبان فارسی نیز مشخص نیست.این مقاله بر آن است تا با بررسی سیر تحوّل واج /l/ و واجهایی بپردازد که در زبان فارسی منجر به شکل‌گیری واج /l/ شده‌اند. در این خصوص سیر تحوّل واج /l/ در دیگر زبانهای خواهر ایرانی نیز بررسی شده است، چرا که این زبانها به نحوی در زبان فارسی تأثیر گذاشته‌اند.
در این مورد، تحوّل واج /l/ و واجهایی که منجر به /l/ در فارسی و زبانهای خواهر شده‌اند، از هندواروپایی به هند‌و‌ایرانی و ایرانی باستان، فارسیِ میانه و نو) بررسی شده و در خصوص هر یک از تحوّلات، مثال یا مثالهایی ذکر شده است. در پایان نیز به دسته‌بندی ریشه‌شناختی واژگان l - دار فارسی پرداخته شده و منشأ واج /l/ در واژگان l- دار فارسی مشخص گردیده‌ است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the Origin of /l/ Phoneme in New Persian

نویسنده [English]

  • Rahman Bakhtyari

چکیده [English]

The phoneme /l/ is one of the phonemes of Persian, which has different origins. a few of which is unknown.
This article studies the historical change of /l/ phoneme and phonemes and clusters which are the origins of /l/, from Proto Indo- European to Indo- Iranian, Old Iranian and Middle and new Persian. In adition, the historical change of other phonems such as group of consonants , which are origins of /l/ in new Persian has been studied. Finally, a few examples from /l/ in proto Indo- European and new Persian are introduced to classify of /l/ words in new Persian.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Etymology
  • historical linguistics
  • historical phonetics
  • Indo-European language
  • persian