نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری زبانشناسی همگانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

واژة اشتقاقی انگیخته، واژه‌ایست که از مجموع معنای پایه و وند اشتقاقی در آن، می‌توان به معنای کل واژه دست یافت؛ در این پژوهش، به بررسی این فرضیه می‌پردازیم که با گذشت زمان، انگیختگی واژه‌ها کاهش می‌یابد و برای بررسی این فرضیه، به مقایسه واژه‌های اشتقاقی چهار متن سفرنامه مربوط به دویست سال پیش و چهار متن مربوط به زمان حال پرداختیم. تا دریابیم از دویست سال گذشته تاکنون، واژه‌های اشتقاقی زبان فارسی به سمت شفافیت رفته‌اند یا تیرگی. مقایسه نتایج حاصل از بررسی این دو دوره نشان می‌دهد که افزایش معناداری در شمار واژه‌های اشتقاقی، واژه‌های انگیخته اشتقاقی و واژه‌های نیمه‌انگیخته اشتقاقی در زمان حال نسبت به 200 سال پیش به چشم می‌خورد. بنا بر این، شاید بتوان ادعا کرد از 200 سال گذشته تا‌کنون، واژه‌های اشتقاقی زبان فارسی، به سمت شفافیت پیش رفته‌اند تا تیرگی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of the derivational words from 200 years till now, from the motivational point of view

نویسندگان [English]

  • Shahla Sharifi 1
  • Leila Erfaniyan Qonsoli 2

چکیده [English]

A motivated derivational word is a word that its meaning is the result of the meaning of word stem and derivational affixes. In this paper, the hypothesis is tested that by the passage fo time,motivation would be reduced and for this purpose, four itinerary passages from present and four equal passages from 200 years before are chose to understand ,under comparisons and statistical considerations, from 200 years befor, derivational words in Persian language have been more motivated or not. Comparison of results show that a meaningful increase is evident in the number of derivational words in present time, in the number of motivated words and in the number of partially motivated derivational words .therefore,we would say that from two hundred years before, derivational words in Persian language have been more motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • derivational words
  • linguistic
  • Motivation