دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، آبان 1391، صفحه 1-134 

مقاله پژوهشی

نامة بلخی بُرزمهر(bh1)

صفحه 1-17

10.22059/jolr.2012.30292

محمود جعفری دهقی؛ شیما جعفری دهقی


نظام وجهیّت در زبان فارسی

صفحه 77-98

10.22059/jolr.2012.30296

غلامحسین کریمی دوستان؛ نگین ایلخانی پور


دستوری‌شدگی و بسط استعاری

صفحه 117-134

10.22059/jolr.2012.30298

مهرداد نغزگوی کهن؛ محمد راسخ مهند