مقاله پژوهشی
بررسی چگونگی باز بینی مشخصه های فای و مطابقه فاعل و فعل در.
بررسی چگونگی باز بینی مشخصه های فای و مطابقه فاعل و فعل در.

فریده حق بین؛ صغری فرخنده

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1391، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22059/jolr.2013.35358

چکیده
  ارزش­گذاری مشخصه­های فای (شخص، شمار) و حالت یا به عبارت دیگر مطابقه در زبان فارسی و بازبینی این مشخصه­ها با تکیه بر رویکرد کمینه­گرا، یکی از موضوعات پیچیده است که به دلیل بی­نظمی­هایی که در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی ساختهای سببی ساخت¬واژی زبان فارسی
بررسی ساختهای سببی ساخت¬واژی زبان فارسی

علی درزی؛ فاطمه کرمپور

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1391، صفحه 23-41

https://doi.org/10.22059/jolr.2013.35359

چکیده
  از آنجائی­که مطالعات چند دهه اخیر در­خصوص معنای محمول با نگاشت مستقیم ساخت رویدادی در نحو و معنا قادر به توجیه پدیده­های زبان­شناختی بسیاری گردیده است، در مقاله حاضر نیز به پیروی از دیدگاه­های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
همنوایی در ترکی آذربایجانی
همنوایی در ترکی آذربایجانی

سید محمّد رضی نژاد؛ محمود بی جن خان

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1391، صفحه 43-56

https://doi.org/10.22059/jolr.2013.35360

چکیده
  در این مقاله به بررسی همنوایی در زبان ترکی آذربایجانی می­پردازیم. اوّلین بار کیســبرث (1970) همنوایی را مطرح کرد. گاهی یک زبان یا زبان­های متعـدد به شیوه­های متعدد از پذیرش یک ساخـت در برون­داد اجتنـاب ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
همگونی محل تولید خیشومی تیغه¬ای در زبان فارسی: فرایندی ...
همگونی محل تولید خیشومی تیغه¬ای در زبان فارسی: فرایندی ...

وحید صادقی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1391، صفحه 57-75

https://doi.org/10.22059/jolr.2013.35361

چکیده
  این مقاله به بررسی آزمایشگاهی همگونی محل تولید همخوان خیشومی تیغه­ای /n/ با همخوان انسدادی لبی بعد در دو مرز هجایی و واژگانی می­پردازد. مقادیر فرکانس­های دوّم و سوّم در سه ناحیه مرکز واکه، پایان واکه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
حذف گروه فعلی در زبان فارسی: مسئله ساختاری
حذف گروه فعلی در زبان فارسی: مسئله ساختاری

یادگار کریمی؛ حسن آزموده

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1391، صفحه 77-94

https://doi.org/10.22059/jolr.2013.35362

چکیده
  در این مقالة به بررسی و تحلیل ساخت­ بندهایی در زبان فارسی می‌پردازیم که در آنها گروه‌ فعلی (گزاره) محذوف/مفقود است. این بحث، به لحاظ نظری در قالب دو دیدگاه ساختاری و غیرساختاری مطرح می­گردد. با ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
فراگیری مقولات واژگانی- نحوی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی
فراگیری مقولات واژگانی- نحوی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

محسن مبارکی؛ الهه محمدپور

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1391، صفحه 95-109

https://doi.org/10.22059/jolr.2013.35363

چکیده
  اکتساب زبان دوّم به معنای فراگیری زبان در جامعه­ای است که متکلمان بومی آن زبان در آن زندگی می­کنند. این مقاله ده کودک فارسی زبان که زبان انگلیسی را در محیطی نسبتاً طبیعی و متناسب با شرایط فراگیری زبان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
فعل‌های میانه و بررسی آنها در اوستای جدید. بخش نخست
فعل‌های میانه و بررسی آنها در اوستای جدید. بخش نخست

آژیده مقدم؛ نرگس نعمت الهی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1391، صفحه 111-129

https://doi.org/10.22059/jolr.2013.35364

چکیده
  فعل در زبان­های ایرانی باستان بر مبنای زمان، نمود، شخص، شمار و دو جهتِ اکتیو و میانه بررسی می‌شود. بنابر دیدگاه رایج، جهت میانه وسیلۀ تبدیل ریشه­های گذرا به ناگذر است. این دیدگاه با مشاهدۀ ریشه­هایی ...  بیشتر