نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار- دانشگاه الزهرا

2 کارشناس ارشد

چکیده

ارزش­گذاری مشخصه­های فای (شخص، شمار) و حالت یا به عبارت دیگر مطابقه در زبان فارسی و بازبینی این مشخصه­ها با تکیه بر رویکرد کمینه­گرا، یکی از موضوعات پیچیده است که به دلیل بی­نظمی­هایی که در ساختار گروه فعلی به خصوص هسته فعل در زبان فارسی مشاهده می­شود، گاهی فرآیند بازبینی را به طور کلی با مشکل مواجه می­سازد. نگارندگان جستار حاضر تلاش کرده­اند تا با در نظر گرفتن ساختار­های مختلف فعلی (ساده، مرکب) با در نظر داشتن جهت­های مختلف (معلوم و مجهول) و نمودهای مختلف (ساده، استمراری، کامل) چگونگی ارزش­گذاری مشخصه­ها و بازبینی آنها را مورد بررسی قرار دهند. از دست­آوردهای این پژوهش آن است که در زبان فارسی فعل‌ها تحت تأثیر مشخصه فعلی قوی هسته زمان خودایستا به هسته مذکور حرکت می­کنند. مطابق نظریه بازبینی برنامه کمینه‌گرا مشخصه‌های فای خوانش­ناپذیر هسته­زمان در زبان فارسی به وسیله گروه اسمی فاعل ارزش­گذاری و بازبینی می‌شوند. مشخصه­های مذکور پس از ارزش­گذاری و بازبینی، در بخش آوایی بر روی فعل تظاهر می‌یابند. گروه اسمی فاعل نیز از هسته زمان خودایستا حالت فاعلی دریافت می‌کند. بازبینی حالت مفعولی نیز توسط هسته گذرا صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of Checking φ- features and Subjebt – Verb Agreement in Persian

نویسندگان [English]

  • Farideh Haghbin 1
  • Soghra Farkhondeh 2

1 Associate professor, Department of Linguistics, Alzahra University

چکیده [English]

The main goal of this research is to study, through the Minimalist Program, the mechanism of checking phi(φ)-features (person & number) and nominative Case in Persian sentences. Different syntactic structures are examined in this paper. It is shown that verb raising is overt in Persian and that the uninterpretable φ-features of the finite tense head are valued & checked by the interpretable φ-features of the subject noun/pronoun. The subject noun/pronoun is assigned nominative Case by the finite tense head. In other words, checking φ-features and nominative Case in Persian sentences are in line with the universal Checking Theory. Also, it is shown that accusative Case is valued and checked by the transitive head.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Checking Theory
  • φ-features
  • nominative Case
  • interpretable features
  • uninterpretable features