نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصّصی زبان‌شناسی، دانشگاه تهران

2 استاد زبان‌شناسی، دانشگاه تهران

عنوان مقاله [English]

-----

نویسندگان [English]

  • negin elkhanipour 1
  • gholamhossein karrimi-Doostan 2

2 professor Linguistiec University of Tehran

چکیده [English]

------

کلیدواژه‌ها [English]

  • -----
ایلخانی‌پور، نگین (1391). نگرشی معنایی- نحوی به وجهیّت در صفات فارسی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
درزی، علی ( 1389). شیوۀ استدلال نحوی (ویراست دوّم). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
کریمی‌دوستان، غلامحسین، و نگین ایلخانی‌پور (1391). نظام وجهیّت در زبان فارسی. پژوهش‌های زبانی 4: 77-98.
Folli, R., H. Harley, and S. Karimi. 2005. Determinants of event type in Persian complex predicates. Lingua 115:1365–1401.
Karimi-Doostan, G. 2005. Light verbs and structural case. Lingua 115:1737–1756.
Karimi-Doostan, G. 2011. Separability of light verb constructions in Persian. Studia Linguistica 65(1):70−95.
Karimi-Doostan, G. 2012. Light verb constructions in Persian: Aspectual roles determine argument positions. Saarbrücken: LAP Lambert Academy Publishing.
Megerdoomian, K. 2001. Event structure and complex predicates in Persian. Canadian Journal of Linguistics 46(1/2):97–125.
Taleghani, A.H. 2008a. Modality, aspect and negation in Persian. Amsterdam: John Benjamins B.V.
Taleghani, A.H. 2008b. Mood and modality in Persian. In S. Karimi, D.L. Stilo, and V. Samiian(eds.). Aspects of Iranian linguistics (391−417). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
Tavangar, M., and M. Amouzadeh. 2009. Subjective modality and tense in Persian. Language Sciences 31:853−873.