دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-154 

مقاله پژوهشی

بررسی نحوی ممیّز عدد در زبان فارسی

صفحه 1-20

10.22059/jolr.2014.52650

شجاع تفکری رضائی؛ کبری نظری