دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-154 

مقاله پژوهشی

1. بررسی نحوی ممیّز عدد در زبان فارسی

صفحه 1-20

شجاع تفکری رضائی؛ کبری نظری


7. تبلور مفهوم زمان: براساس حرکات استعاری دستان

صفحه 109-127

فهیمه نصیب ضرابی؛ محمدرضا پهلوان‌نژاد


شماره‌های پیشین نشریه