نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری زبان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی بینالود مشهد

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

 تحقیق حاضر، طرحی آزمایشی تصادفی است که در آن، به بررسی فرضیه برجستگی تدریجی[1] پرداخته شده است تا بررسی شود عامل مهم در دسترسی به معنا چیست. در فرضیه برجستگی تدریجی اعتقاد بر این است که در فرایند درک، ابتدا معنایی فعال می­شود که برجسته­تر است یعنی آشناتر، پربسامدتر، نمونه اولیه­تر و متداول­تر است و بافت نمی­تواند مانع فعال شدن این معنا شود. هدف از انجام تحقیق این است که مشخص شود آیا فرضیه برجستگی تدریجی در نمونه­های استعاره مورد بررسی در زبان فارسی صدق می­کند یا خیر. روش: محققان برای هرکدام از نمونه­های زبان تمثیلی، یک بافت مؤثر در معنای تحت­اللفظی آن عبارت و یک بافت مؤثر در معنای تمثیلی همان عبارت به وجود آوردند. نرم­افزار مورد استفاده، توانایی اندازه­گیری و ضبط زمان با دقت بیش از هزارم ثانیه را داشت. یافته­ها: از نتایج می­توان چنین استنباط کرد که نمونه­های استعاره، فرضیه برجستگی تدریجی را به صورت تمام و کمال تأیید نکردند. بنابراین فرضیه­های اصلی تحقیق، کاملاً تأیید نشدند و به نظر می­رسید بر خلاف پیش­بینی­های فرضیه برجستگی، بافت در بسیاری از موارد در درک بر معنای برجسته پیشی می­گیرد و تأثیر موازی یکدیگر ندارند.
 [1].Graded Salience Hypothesis

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Metaphor; A Survey on the Factors Related to Semantic Comprehension; their Effectiveness and Psychological Reliability

نویسندگان [English]

  • Leila Erfaniyan Qonsoli 1
  • Shahla Sharifi 2

1 Linguistics PH.D, Ferdowsi University of Mashhad & Faculty Member, Binaloud Institute of Higher Education

2 Associate Professor in Ferdowsi University of Mashad

چکیده [English]

The present study is a randomized pilot project that intends to test the Graded Salience Hypothesis (Giora, 1997), to investigate the major factors contributing to understanding meaning. According to Graded Salience Hypothesis, more salient meanings–coded meanings foremost on our mind due to conventionality, frequency, familiarity, or prototypicality–are accessed faster than and reach sufficient levels of activation before less salient ones. Even rich and  supportive contexts which  are biased  in  favor of less salient meanings do  not  inhibit  activation  of  salient  meanings. This research addressed predictions derived from this model by examining the salience of metaphor in Persian language. The primary dependent measure was RTs, and the design of this experiment was a combination of 2 Contexts (figurative, literal), 2 Types of Statements (familiar vs. unfamiliar vs. less familiar) and RTs (long, short, equal). Two types of contexts (figurative inviting and literal inviting contexts) were prepared. The software used in this experiment was designed for self-paced reading experiments. Reading latencies could be recorded with millisecond accuracy via this software. Results did not  lend support to the Graded Salience Hypothesis entirely. This result shows that main hypothesis isn't approved. These results show that contrary to the Graded Salience Hypothesis, context and salience do not  run in parallel, but sometimes context obstructs access to salient information and a semi serial process is expected. Also the results indicated that the salient meaning in both familiar and less familiar figurative expressions is mostly figurative meaning. Also salient meaning in unfamiliar metaphors is first figurative meaning, but after the passage of time, literal meaning is activated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive linguistics
  • figurative language
  • Graded Salience Hypothesis
  • Metaphor
پهلوان­نژاد، محمدرضا و لیلا عرفانیان قونسولی (1389). بررسی رابطه بین نحو و معناشناسی، در: زهرا بهرامیان (ویراستار)، پرنیان سخن، مقالات پنجمین همایش پژوهش­های زبان و ادبیات فارسی (583-566)، سبزوار: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تربیت معلم سبزوار.
عرفانیان قونسولی، لیلا، شهلا شریفی و مهدی مشکوة­الدینی (1393). چگونگی درک کنایه بر اساس فرضیه شناخت­بنیاد برجستگی تدریجی، در: شهلا رقیب دوست و فرشته مؤمنی (ویراستار)، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی عصب-روانشناسی زبان (125-107)، تهران: نشر نویسه پارسی.
گندمکار، راحله (1391). نگاهی تازه به چگونگی درک استعاره در زبان فارسی. ادب پژوهی، 19، 151-167.
Armstrong, S. , L. Gleitman, and H. Gleitman. 1983. What some concepts might not be. Cognition, 13, 263–308.
Bates, E. and B. MacWhinney. 1989. Functionalism and the competition model. In B. MacWhinney and E. Bates (Eds.), The crosslinguistic study of language processing, (pp.3–73). Cambridge: Cambridge University Press.
Bates, E. 1999. On the nature and Nurture of Language. In E. Bizzi, P. Calissano and V.Volterra (Eds.), Frontiers of biology: the brain of homo sapiens, (pp.241–265). Rome: Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Trecanni.
Blasko, G. D. and C. Connine. 1993.Effects of familiarity and aptness on metaphor processing. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition,19, 295–308.
Chambers, C. D. and M. Brown. 2003. Timing accuracy under microsoft windows revealed through external chronometry. Behavior Research Methods, Instruments, Computers, 35 (1) , 96-108.
Coulson, S. and M. Kutas. 1998. Frame-shifting and sentential integration, technical report. CogSci, 98.03.
Dascal, M. 1987. Defining literal meaning. Cognitive Science, 11, 259–281.
Dascal, M. 1989. On the role of context and literal meaning in understanding. Cognitive Science, 13, 253–257.
Erfaniyan Qonsuli, L., S. Sharifi and M.Meshkatod Dini. 2013. A survey on optimal innovation and salience hypothesis inthe Persian advertisement. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities,3(12) , 342-353.
Fodor, J. 1983. The modularity of mind, Cambridge: MIT Press.
Forster, K.I. 1976. Accessing the mental lexicon. In R.J. Wales and E.C.T. Walker(Eds.), New approaches to language mechanisms(257-287). Amsterdam: North Holland.
Forster, K.I. 1979, «Levels of processing and the structure of the language processor», In: W.E. Cooper, E.C.T. Walker(Eds.), Sentence processing: psycholinguistic studies presented to merrill garrett, 27-85, Lawrence Erlbaum Associate Inc: Hillsdale,NJ.
Gentner, D. and P. Wolff. 1997. Alignment in the processing of metaphor. Journal of Memory and Language, 37, 331–355.
Gernsbacher, M. A. 1984. Resolving twenty years of inconsistent interactions between lexical familiarity and orthography, concreteness, and polysemy. Journal of Experimental Psychology: General, 113, 256–281.
Gibbs, R.W. Jr. 1980. Spilling the beans on understanding and memory for idioms in conversation. Memory and Cognition, 8, 449–456.
Gibbs, R. W. Jr. 1982. A critical examination of the contribution of literal meaning to understanding nonliteral discourse. Text, 2, 9–27.
Gibbs, R. W. Jr. 1983. Do people always process the literal meanings of indirect requests?. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 9, 524–533.
Giora, R. 1997. Understanding figurative and literal language: the graded salience hypothesis. Cognitive Linguistics, 8(3) , 183-206.
Giora, R. 1998. When is relevance? on the role of salience in utterance interpretation. Revista Alicantina de Estudios Ingleses, 11, 85–94.
Giora, R. 1999. On the priority of salient meanings: studies of literal and figurative language. Journal of pragmatics, 31, 919-929.
Giora, R. and O. Fein. 1999. On understanding familiar and less familiar figurative language. Journal of pragmatics, 31, 1601-1618.
Giora, R. 2003. On our mind: salience, context, and figurative language. Oxford University Press.
Giora, R., O. Fein, D. Laadan, J. Wolfson, M. Zeituny, R. Kidron, R. Kaufman and R. Shaham. 2007a. Expecting irony: context versus salience-based effects. Metaphor and Symbol, 22 (2) , 119–146.
Giora, R., E. Livnat, O. Fein, A. Barnea, R. Zeiman and I. Berger. 2013. Negation generates nonliteral interpretations by default. Metaphor and Symbol, 28: 89–115.
Hintzman, D. L. and T. Curran. 1994. Retrieval dynamics of recognition and frequency judgements: evidence for separate processes of familiarity and recall. Journal of Memory and Language, 33, 1–18.
Hogaboam, T. W. and C.A. Perfetti. 1975. Lexical ambiguity and sentence comprehension. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 14, 265–274.
Ivanko, S. and P.M. Pexman. 2001. Understanding irony: on-line processing of figurative and literal meaning. Poster presented at the Eleventh Annual Meeting of the Society for Text and Discourse. University of California: Santa Barbara.
Keysar, B., Y. Shen, S. Glucksberg and W.S. Horton. 2000. Conventional language: how metaphorical is it?. Journal of Memory and Language, 43, 576–593.
Liu, H., E. Bates, T. Powell and B. Wulfeck. 1997. Single-word shadowing and the study of lexical access. Applied Psycholinguistics, 18, 157–180.
MacWhinney, B. 1987. The competition model. In B. MacWhinney (Ed.), Mechanisms of language acquisition(249–308). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
McKinney, C. J., E.R. MacCormac and K.A. Welsh-Bohmer. 1999. Hardware and software for tachistoscopy: how to make accurate measurements on any PC utilizing the microsoft windows operating system. Behavior Research Methods, Instruments, and Computers, 31, 129-136.
Neill, W. T., D.V. Hilliard and E. Cooper. 1988. The detection of lexical ambiguity: evidence for context-sensitive parallel access.Journal of Memory and Language, 27, 279–287.
Ortony, A., R.J. Vondruska, M.A. Fossand L.E. Jones. 1985. Salience, similes, and asymmetry of similarity. Journal of Memory and Language, 24, 569–594.
Peleg, O., R. Gioraand O. Fein. 2001. Salience and context effects: two are better than one. Metaphor and Symbol, 16, 173–192.
Peleg, O., R.Giora and O.Fein. 2004. Contextual strength: the whens and hows of context effects. In I. Noveck and D. Sperber (Eds.), Experimental pragmatics(172–186). Basingstoke: Palgrave.
Peleg, O., R.Giora and O. Fein. 2008. Resisting contextual information:you can't put a salient meaning down. Lodz Papers in Pragmatics, 4.1, Special Issue on Humour: 13-44.
Pexman P. M., T.  Ferretti and A. Katz. 2000. Discourse factors that influence irony detection during on-line reading. Discourse Processes, 29, 201–222.
Rosch, E. H. 1973. On the internal structure of perceptual and semantic categories. In T. E. Moore (Ed.), Cognitive development and the acquisition of language (111–144). New York: Academic Press.
Rosch, E.H. and C.B.Mervis. 1975. Family resemblance: studies in the internal structure of categories. Cognitive Psychology, 8, 382–439.
Schwoebel, J., S. Dews, E.Winner and K.Srinivas. 2000. Obligatory processing of the literal meaning of ironic utterances: further evidence. Metaphor and Symbol, 15, 47–61.
Talmy, L. 2000. Toward a cognitive semantics, typology and process in concept structuring. Cambridge, MA: MIT Press.
Wiley, J. and K.Rayner. 2000. Effects of titles on the processing of text and lexically ambiguous words: evidence from eye movements. Memory and Cognition, 28, 1011–1021.
Zajonc, R. B. 2000. Closing the debate over the independence of affect. In J. P. Forgas (Ed.), Feeling and thinking: the role of affect in social cognition(31–58). Cambridge: Cambridge University Press.