نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان‌شناسی همگانی گروه زبان‌شناسی دانشگاه کردستان

2 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی همگانی دانشگاه اصفهان

چکیده

این مقاله به تحلیل جملاتی می­پردازد که در زبان فارسی حاوی گزاره مفقود هستند. از بین داده‌های ارائه شده، این بررسی تنها به داده‌هایی نظر دارد که در آن‌ها گزاره محذوف معادل سازه نحوی گروه فعلی (vP) ‌است. در این تحلیل، دو مسئله بافت نحوی (تجویز) و شرایط حذف (همانندی) این سازه‌ها مورد واکاوی قرار می‌گیرد. به‌طور مشخص، با اتخاذ رویکردی کمینه‌گرا، نشان داده‌ می‌شود که تجویز ساختاری حذف گروه ‌فعلی در چهارچوب طرح بازبینی مختصه حذف (E) توسط هسته نقشی حاکم بر گروه فعلی هدف، به‌ طور مستقیم و صریح قابل تبیین است. همچنین استدلال می‌شود که در این فرآیند وجود همانندی نحوی بین جایگاه حذف و مرجع آن شرط ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Verb Phrase Ellipsis in Persian: The Questions of Identity and Licensing

نویسندگان [English]

  • Yadegar Karimi 1
  • Hasan Azmoudeh 2

1 Assistant Professor of English Literature, University of Kurdistan

2 Associate Professor of Linguistics Department, Esfahan University

چکیده [English]

This paper presents an attempt to analyze the verb phrase ellipsis in Persian in terms of the questions of identity and licensing. Assuming a minimalist framework for the analysis, it is argued that verb phrase ellipsis in Persian is structurally licensed by a governing head which takes vP as its complement, through an algorithm of E(llipsis)-feature deletion at PF. It is also shown that structural identity of the elided constituent and its antecedent is crucial for the derivation of verb phrase ellipsis in Persian.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ellipsis
  • E-feature
  • Identity
  • licensing
  • regular syntax
  • verb phrase
احمدی‌گیوی، حسن و حسن انوری (1389). دستور زبان فارسی2، ویرایش سوم، تهران، فاطمی.
علامه فلسفی، احمد (1384). روش نوین دستور زبان فارسی، تهران، پیام آزادی.
شریعت، محمدجواد (1350). دستور زبان فارسی، اصفهان، نشر مشعل.
دائی‌جواد، رضا (1344). دستور زبان فارسی، اصفهان، کتاب‌فروشی مشعل.
خیامپور، عبدالرسول (1333). دستور زبان فارسی، تبریز، دانشگاه تبریز.
کریمی، یادگار و حسن آزموده (1391). حذف گروه فعلی در زبان فارسی: مسئله ساختاری، پژوهش‌های زبانی، دوره سوم، شماره دوم، 94-77.
فرشیدورد، خسرو (1348). دستور امروز، تهران، صفی‌علیشاه.
فرشیدورد، خسرو (1382). دستور مفصل امروز، تهران، نشر سخن.
محمد ابراهیمی جهرمی، زینب و علی‌محمد حق‌شناس (1383). ساختار هسته گروه فعلی در زبان فارسی معیار، نشریه دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه باهنر کرمان، شماره پانزدهم، 154-177.
مشکوةالدینی، مهدی (1387). دستور زبان فارسی: واژگان و پیوند‌های ساختی، تهران، سازمان تدوین و مطالعه کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
مشکور، محمدجواد (1346). دستورنامه، تهران، مؤسسه مطبوعاتی شرق.
میرعمادی، سیدعلی (1377). حذف به قرینه در زبان فارسی: قاعده‌ها و محدودیت‌ها، زبان و ادب، شماره سوم، 37 ـ85.
ناتل‌خانلری، پرویز (1351). دستور زبان فارسی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.
وحیدیان کامیار، تقی (1343). دستور زبان عامیانه، مشهد، باستان رضوی.
 
 
Baker, M. 1988. Incorporation: A theory of Grammatical function changing, Chicago, University of Chicago.
Chomsky, N. 1991. Some notes on economy of derivation and representation, In: R, Freidin (ed.), Principles and Parameters in Comparative Grammar (417-454), Cambridge: MIT Press.
Chomsky, N. 1992. A Minimalist program for Linguistic Theory, MIT Occasional Papers in Linguistics I, MITWPL.
Chomsky, N. 1995. The Minimalist Program, Cambridge, MA., MIT Press.
Chomsky, N. 2001. Derivation by phase, MIT Occasional Papers in Linguistics 18. Cambridge MA, MIT Working Paper in Linguistics.
Chomsky, N. 2004. Beyond explanatory adequacy, In A, Belletti (ed.), Structures and beyond the cartography of syntactic structures (Vol III, 104-131), Oxford: Oxford University Press.
Corver, N, and M. van Koppen. 2007. Let’s focus on verb phrase ellipsis, Ms., University of Utrecht, UiL-OTS.                     
Culicover, P.W. 2009. Natural Language Syntax, Oxford University Press.  
Culicover, P.W, and R. Jackendoff. 2005. Simpler syntax, Oxford University Press.
Darzi, A. 2005. Persian subject control, Ms, University of Tehran, Iran.
Darzi, A. 2008. On the vP Analysis of Persian Control Constructions, Linguistic Inquiry, 39, no. 1: 103-116.
De Haan, F. 2006. Typological approaches to modality, In W, Frawley (ed.), The Expression of Modalityin Natural Languages (27–70), Berlin: Mouton de Gruyter.
Frazier, L. 2008. Processing ellipsis: A processing solution to the undergeneration problem?, In C, Chang, and H. J. Haynie (eds.),  Proceedings of the 26th West coast Conference on formal linguistics, (21-32), Somerville, Mass: Cascadilla Proceeding Project.
Ginzburg, J, and I. Sag. 2000. Interrogative investigations, Stanford, Calif.: CSLI Publications.
Ghomeshi, J. 2001. Control and thematic agreement, Canadian Journal of Linguistics,46:9–40.
Hankamer, J. 1979. Deletion in coordinate structures, New York: Garland Publishing, Inc.
Hankamer, J, and I. Sag. 1976. Deep and Surface anaphora, Linguistic inquiry, 7:391-428.
Johnson, K. 2001. What VP Ellipsis can do, and what it can’t, but not why, In M. Baltin, and C. Collins (eds.) The Handbook of Contemporary Syntactic Theory, (439-479), Oxford: Blackwell Publishers.
Johnson, K. 2008. Topics in Ellipsis, Cambridge: Cambridge University Press.
Lasnik, H. 1995. Case and expletives revisited: On greed and other human failings, Linguistic Inquiry, 26:615–634.
Lobeck, A. 1995. Ellipsis: Functional, Heads, Licensing, andIdentification, New York: Oxford University press.
Merchant, J. 2001. The syntax of silence: Sluicing, islands, and the theory of ellipsis, Oxford: Oxford University Press.
Merchant, J. 2008. An asymmetry in voice mismatches in VP-ellipsis and pseudo gapping, Linguistic Inquiry, 39:169–179.
Merchant, J. 2013a. Voice and ellipsis, Linguistic Inquiry, 44.1: 77-108.
Merchant, J. 2013b. Diagnosing Ellipsis, In L. Cheng, and N. Corver (eds.), Diagnosing syntax (537-542), Oxford: Oxford University Press.
Merchant, J. 2016. Ellipsis: A survey of analytical approaches. Ms, University of Chicago.
Pollock, J-Y. 1989. Verb movement, Universal Grammar, and the structure of IP. Linguistics Inquiry,20: 365–424.
Ross, J. R.1969. Guess who?, Papers from the fifth meeting Chicago linguistics society, University of Chicago.
Taleghani, A. H. 2008. Modality, Aspect and Negation in Persian, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
Toosarvandani, M. 2007. Ellipsis in Farsi complex predicates, Syntax, 12: 60-92.
Wurmbrand, S. 1998. Infinitives, Doctoral dissertation, MIT: Cambridge.
Wurmbrand, S. 2001. Infinitives, Restructuring, and Clause Structure, Berlin: Mouton de Gruyter.
Wurmbrand, S. 2003. Two types of restructuring: Lexical vs. functional, Lingua, 114(8): 991–1014.
Zagona, K. 1982. Government and proper government of verbal projections, Doctoral dissertation, University of Washington: Seattle.