دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، مهر 1394، صفحه 1-160 

مقاله پژوهشی

رده‌شناسی برهم‌نهشت و جهت فعل در کردی گورانی

صفحه 1-20

10.22059/jolr.2016.57496

پارسا بامشادی؛ مهین‌ناز میردهقان میردهقان