مقاله پژوهشی
رده‌شناسی برهم‌نهشت و جهت فعل در کردی گورانی
رده‌شناسی برهم‌نهشت و جهت فعل در کردی گورانی

پارسا بامشادی؛ مهین‌ناز میردهقان میردهقان

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.57496

چکیده
  تعریف مقولۀ جهت و توصیف رده­شناختی آن از دو راه امکان­پذیر است: یکی در سطح موضوع­های معنایی فعل (نقش­های معنایی) و دیگری در سطح روابط دستوری (نقش­های نحوی). مهم­ترین مفهوم نظری که به کمک این دو ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پیش‌آوری فعل نسبت به موضوع‌های آن در جملات خارج از بافت فارسی
پیش‌آوری فعل نسبت به موضوع‌های آن در جملات خارج از بافت فارسی

علی درزی درزی؛ حکمت بروجردی بروجردی

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 21-40

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.57497

چکیده
  این پژوهش در چارچوب نظریه فاز و دامنه بیان چندگانه برنامه کمینه‌گرا و مبتنی بر اصل «حفظ ترتیب» سازه‌های جمله فاکس و پزتسکی (2005) و نیز با استناد به قاعده تکیه ساختاری (کهنمویی­پور 2004) اشکال متنوع ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جایگاه گروه صفتی زبان فارسی در دستور نقش و ارجاع
جایگاه گروه صفتی زبان فارسی در دستور نقش و ارجاع

شهرام پیمان؛ والی رضایی؛ محمد عموزاده

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 41-60

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.57499

چکیده
  مقالة حاضر به هدف بررسی شیوة تحلیل گروه صفتی زبان فارسی در دستور نقش و ارجاع و ارزیابی محاسن و معایب آن تدوین گردیده است. در این نظریه، گروه مستقلی تحت عنوان گروه صفتی وجود ندارد، بنابراین صفات در نقش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کیفیت واکه در زبان فارسی: مقوله‌ای پایدار یا تغییرپذیر؟: یک مطالعه موردی بر روی گویشوران مرد
کیفیت واکه در زبان فارسی: مقوله‌ای پایدار یا تغییرپذیر؟: یک مطالعه موردی بر روی گویشوران مرد

وحید صادقی؛ نیلوفر منصوری هره‌دشت

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 61-80

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.57500

چکیده
  در این تحقیق، پیش­بینی­های دو دیدگاه پراکندگی شنیداری درک گفتار و مرکزی­شدگی در ارتباط با تغییر کیفیت واکه در زبان فارسی به محک آزمون گذاشته می شوند. دیدگاه مرکزی­شدگی قائل به همبستگی بین دیرش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
معنی‌شناسی عبارات اشاری: معرفی انگاره‌ای شناختی-گفتمانی
معنی‌شناسی عبارات اشاری: معرفی انگاره‌ای شناختی-گفتمانی

بهلول علائی

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 81-99

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.57504

چکیده
  عبارات اشاری جزو دسته‌ای از عبارات زبان هستند که به نظر می‌رسد برای درک مصداقشان باید به بافت برون زبانی مراجعه کرد. این عبارات، علاوه بر کاربرد ارجاعی، از کاربرد مرجعداری و حتی کاربرد آزاد نیز برخوردارند. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
حذف گروه فعلی در زبان فارسی: مسئله همانندی و تجویز
حذف گروه فعلی در زبان فارسی: مسئله همانندی و تجویز

یادگار کریمی؛ حسن آزموده

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 101-120

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.57506

چکیده
  این مقاله به تحلیل جملاتی می­پردازد که در زبان فارسی حاوی گزاره مفقود هستند. از بین داده‌های ارائه شده، این بررسی تنها به داده‌هایی نظر دارد که در آن‌ها گزاره محذوف معادل سازه نحوی گروه فعلی (vP) ‌است. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی چند نقشی بودن همزمانی نقش‌نمای گفتمانیِ «حالا» از منظر (بین)ذهنی شدگی
بررسی چند نقشی بودن همزمانی نقش‌نمای گفتمانیِ «حالا» از منظر (بین)ذهنی شدگی

اعظم نورا

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 121-140

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.57510

چکیده
  این مطالعه با اتخاذ رویکرد گفتمانی-کاربردشناختی، چند نقشی بودن همزمانی نقش‌نمای گفتمانی «حالا» را در زبان فارسی عامیانه، از منظر (بین) ذهنی شدگی، بررسی می‌کند. بررسی پیکرۀ همزمانی مورد بررسی نشان ...  بیشتر