دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-156 
4. جایگاه تکیه در تکواژهای وابسته زبان فارسی

صفحه 61-80

عالیه کرد زعفرانلو کامیوزیا؛ فرزانه تاج‌آبادی؛ فردوس آقاگل‌زاده


شماره‌های پیشین نشریه