نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه سیستان و بلوچستان (مدرس زبان انگلیسی اداره آموزش پرورش دیواندره-کردستان)

چکیده

این نوشتار نقدی است بر دبیرمقدم و ناصری (1396). اثر نقدشده که تحلیل مسیرنماهای چند زبان ایرانی بر پایۀ نحو ذره­بنیاد است، اگرچه یک رویکرد نوین را معرفی نموده و به تحلیل مقولۀ کمتر بررسی­شدۀ حرف­اضافه پرداخته است، کاستی­های فراوانی دارد: دارای مشکلات ساختاری است، بسیاری از همبرنهادهای پیشنهادی مبهم و نارسا و زبان نوشتار و مطالب ترجمه­شده گنگ است، متن دارای انسجام معنایی نیست و تقریباً همۀ مطالب آن از منابع اصلی گرفته‌شده و حتی به‌صورت ناقص و نادرست به فارسی برگردانده شده‌اند؛ بنابراین نویسندگان قلم خود را در بیان مطالب و شناساندن نظریه به کار نگرفته­اند؛ پژوهش نقد­شده مطالبِ حشو و پراکنده­گویی فراوان دارد. در بسیاری موارد ارجاع­دهی به منابع به کار گرفته­شده نادرست­ و گاهی اوقات در استفاده از منابع امانت رعایت نشده است. سرانجام اینکه، از لحاظ نظری نه‌تنها نظریۀ نحو ذره­بنیاد به‌خوبی شناسانده نشده بلکه تصویری نادرست از آن ارائه ­گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A criticism of “Syncretism of Path Expressions in Selected Iranian Languages: A Nanosyntax Approach”

نویسنده [English]

  • Ebrahim Moradi

Ph.D Graduated in linguistics University of Sistan and Baluchestan , Education English Teacher in Divandareh, Kurdistan

چکیده [English]

This paper is a criticism of Dabirmoghaddam and Naseri (1396 [2017]). Although the evaluated work introduces a new approach and deals with the less studied category, namely preposition, ( in some Iranian languages: Persian, Kermanshahi Kurdish and Luri) it suffers from so many shortcomings: structurally, it lacks the framework of a scientific paper; most of the proposed equivalents are vague and inexpressive and the language of the paper and the translated excerpts is obscure, the passage lacks semantic cohesion; nearly all the materials have been taken from the original resources and even have been translated incompletely and wrongly. As a result, the authors have not utilized their own pens to present the discussions and introduce the framework; most of the subjects presented in the criticized paper are redundant and incoherence avails a lot. In many cases referring to the resources is not correct and one even can think of a kind of suspicious plagiarism. Ultimately, not only have Dabirmoghaddam and Naseri not (1396 [2017]) well introduced nanosyntax theoretically but they have not presented a clear picture of it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanosyntax
  • Syncretism
  • Path Expression
  • Kurdish
  • Luri
دبیرمقدم، محمد و ناصری، زهره­سادات (1396). حذف مکان­نما و مسیرنمای مقصد در زبان فارسی: رویکردی ریزنحو بنیان. پژوهش­های زبانشناسی سال نهم، شمارۀ اول، شمارۀ ترتیبی 61، 19-6.
ماهوتیان، شهرزاد (1378). دستور زبان فارسی از دیدگاه رده­شناسی، ترجمۀ مهدی سمائی، تهران: مرکز.
مرادی، ابراهیم (1396). بررسی گروه حرف­اضافة­ زبان کردی (گویش سورانی هَوشاری) برپایة نـحـو ذره­بنیاد، رسالۀ دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان.
مرادی، ابراهیم، آهنگر، عباسعلی، کریمی­دوستان، غلامحسین (1395). حرکت اجزای پیرااضافه­ها در زبان کردی (گویش سورانی) برپایۀ نحو ذره­بنیاد، پژوهش­های زبانی، سال 7، شمارۀ 2، صص 77-96.
مرادی، ابراهیم، آهنگر، عباسعلی، کریمی دوستان، غلامحسین (1397). بررسی نحوی- معنایی پیرااضافه­های زبان کردی (گویش سورانی) بر پایۀ نحو ذره بنیاد. زبان پژوهی، دورۀ 10، شمارۀ 26، بهار 1397.
Ayano,S. 2001. The layered internal structure and the external syntax of PP. Durham theses. Durham University.Available at Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/4950/
Bye, P. and P. Svenonius. 2011. Non-concatenative morphology as epiphenomenon. To appear in The Morphology and Phonology of Exponence, edited by Jochen Trommer, available at http://ling.auf.net/lingBuzz/001099.
Caha, P. 2009. The Nanosyntax of Case. Ph.D. thesis. University of Tromsø.
Cinque, G. 2010. Mapping Spatial PPs: An Introduction. In G. Cinque and L. Rizzi (eds) Mapping Spatial PPs: The Cartography of Syntactic Structures, Vol. 6. New York: Oxford University Press. 3-25.
Dékány, É. 2009. The Nanosyntax of Hungarian postpositions. Nordlyd 36.1, Special Issue on Nanosyntax. PP. 41-76. CASTL. University of Tromsø.
Embick, D. & R. Noyer. 2001. Movement operations after syntax. Linguistic Inquiry 32. 555-595.
Halle, M. & A. Marantz. 1993. Distributed Morphology and the pieces of inflection. In: K. Hale & S. J. Keyser (eds.), The view from building 20. Cambridge, MA: MIT Press. 111-176.
Larson, R. K. 1988. On the double object construction. Linguistic Inquiry 19: 335-391.
Mahootain, Shahrzad. 1997. Persian. London: Routledge.
Pantcheva, M. 2011. Decomposing Path: The Nanosyntax of Directional Expressions. Ph.D dissertation. University of Tromsø.
Mahootain, Shahrzad. 2009. Directional Expressions Cross-linguistically: Nanosyntax and Lexicalization. Nordlyd 36.1, Special Issue on Nanosyntax. PP. 7-39. CASTL. University of Tromsø.
Starke, M. 2009. A short primer to a new approach to language. In Nordlyd 36.1: Special issue on Nanosyntax, edited by Peter Svenonius, Gillian Ramchand, Michal Starke, and Knut Tarald Taralsen, pp. 1-6. University of Tromsø, Tromsø. Available at www.ub.uit.no/munin/nordlyd/.
Svenonius, P. 2010. Spatial prepositions in English. In The Cartography of Syntactic Structure, vol. 6, edited by Guglielmo Cinque and Luigi Rizzi, pp.127–160.Oxford University Press, Oxford. Prepublication draft available athttp://ling.auf.net/lingBuzz/000001.
Zwarts, J. 2005. Prepositional aspect and the algebra of paths. Linguistics and Philosophy 28: 739-779.
Halle, M. and A. Marantz. 1994. Some key features of Distributed Morphology. In MIT Working Papers in Linguistics, edited by Andrew Carnie and Heidi Harley (with Tony Bures), vol. 21, pp. 275–288. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
Pantcheva, M. 2010. The Syntactic structure of Locations, Goals and Sources. Linguistics 48, 1043-1082.
Creissels, Denis. 2008. Spatial cases. In The Oxford Handbook of Case, edited by Andrej Malchukov and Andrew Spencer, pp. 609–625. Oxford University Press, New York.