نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان شناسی کاربردی گروۀ زبان های خارجی دانشگاه خوارزمی

2 استادیار (مدعو) زبان‌شناسی گروۀ زبان انگلیسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

3 دانشیار زبان شناسی اجتماعی کاربردی گروۀ زبان انگلیسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

 علیرغم اهمیت، فراوانی و کاربرد پدیده قسم در اکثر جوامع گفتمانی و فرهنگ‌ها، کنش گفتاری سوگند در قالب نظریات زبان­شناسی و زبان­شناسی اجتماعی همچون نظریه کنش گفتار و جوامع عمل بررسی نشده است. پژوهش حاضر در دو فاز کمی و کیفی از طریق مصاحبه و توزیع پرسشنامه­ای ویژه میان فروشندگان و فعالان بازار رایانه و تلفن همراه، با تمرکز بر الگوهای رفتاری، انواع، کارکردها، دیدگاه و رویکرد اعضای این جامعه به قسم و با لحاظ نمودن متغیرهایی چون سن، جنسیت، وضع ظاهری و وضعیت عضویت در جامعه عمل بازار مدرن، به مطالعه کنش گفتاری قسم در این بازار مدرن پرداخت. نتایج تحلیل محتوایی و آماری داده­ها در قالب انواع مراجع مذهبی و غیرمذهبی کنش­گفتاری قسم، حاکی از کاربرد فراوان انواع سوگند اما با کارکردی عموماً غیرتعهدی و غیر (پس) ­بیانی و حتی دارای اثر معکوس و منفی در گفتمان بازار مدرن بود. دلایل، نتایج و کاربردهای حاصل از یافته­های پژوهش با توجه به ادبیات موجود، دلایل فرهنگی و مذهبی و ماهیت متفاوت جامعه عمل بازار مدرن به طور مفصل بحث شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Swear Speech Act in a Community of Practice: A sociolinguistic study with an emphasis on the Pragmatics of the Discourse of Iranian Modern Market

نویسندگان [English]

  • Hossein Talebzadeh 1
  • Mehdi Bazyar 2
  • Reza Ghafar Samar 3

1 Assistant Professor, Department of Foreign Languages, Kharazmi University

2 Assistant Professor, Department of English, Imam Khomeini International University and Islamic Azad University, Qazvin

3 Associate Professor, English Department, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

In spite of the significance, frequency, and function of swearing in many discourse communities and cultures, swear speech act has not been adequately studied with regard to Linguistics and Sociolinguistics theories and concepts such as “Speech Act Theory” and “Communities of Practice.” The current qualitative and quantitative study investigated swearing in the modern computer and cellphone market of Iran. We employed interviews and specially-developed questionnaires (with reference to sociolinguistic variables such as age, gender, appearance and membership status in the community) to tap into the swearing types and functions in the modern market as well as its members’ linguistics behaviors, perceptions and approaches. The results of content and statistical analyses of both religious and non-religious types of swearing suggest that, despite the high frequency of swearing in this community of practice, this speech act does not usually have a commissive, (per)-locutionary function; it can even backfire and suggest dishonesty and infelicity. The findings, the conclusions and possible applications are elaborated and discussed considering the literature, religious and cultural explanations, and the requirements of the modern market community of practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • swear
  • speech act
  • community of practice
  • iranian modern market
  • sociolinguistics
حسام­پور، سعید و دهقانی، ناهید (1387). بررسی تحلیل گونه­های پیمان و سوگند در شاهنامۀ فردوسی، پژوهشنامه ادب غنایی، سال 6، شمارۀ 11، صص 37-66.
حسینی سیستانی، سیدعلی (1393). توضیح­المسائل: با تجدیدنظر و اضافات و اصلاحات، برگرفته ازسایت:                                              https://www.sistani.org/persian/book/50
صفوی، کورش (1379). درآمدی بر معناشناسی، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزۀ هنری، پژوهشگاۀ فرهنگ هنر اسلامی.
کیانی، حسین (1371). سوگند در ادب فارسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
مدرسی، یحیی (1387). درآمدی بر جامعه­شناسی زبان، تهران، پژوهشگاۀ علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
Abd el-Jawad, H. R. S. 2000. “A linguistic and sociopragmatic and cultural study of swearing in Arabic.” Language, Culture and Curriculum, 13)2(, pp. 217-240.
Aliakbari, M., Heidarizadi, Z., & Mahjub, M. 2013. “A sociolinguistics study of conversational swearing in Iran.” International Journal of Linguistics, 5(3), 43-59.
Austin, J. 1962. How to do things with words. William James Lectures, Harvard.
Eckert, P., & Wenger, E. 2005. “Communities of practice in sociolinguistics.” Journal of Sociolinguistics, 9 (4), pp. 582 – 589.
Lave, J., & Wenger, E. 1991. Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. Cambridge: Cambridge University Press.
Masagara, N. 1997. Negotiating the truth through oath forms. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 18(5), pp. 385-401.
Meyerhof, M., & Strycharz, A. 2013. Communities of practice. In Jack K. Chambers and Natalie Schilling (eds.), The Handbook of Language Variation and Change (2nd edn) (pp. 428–47), Oxford: Wiley-Blackwell.
Milroy, L., & Gordon, M. 2003. Sociolinguistics: Method and Interpretation (2nd Edition). Malden: Blackwell Publishing.
Richards, J. C. & Schmidt, R. 2002. Longman Dictionary of Language Teaching and Applied linguistics. London: Pearson Education Limited.
Searle, J. 1975. “Indirect speech acts.” In P. Cole & J. L. Morgan (eds.), Syntax and Semantics, Vol. 3: Speech Acts. New York: Academic Press.
Searle, J. 1999. Mind, Language and Society: Doing Philosophy in the Real World. London: Weidenfeld and Nicolson.
Wardhaught, R., & Fuller, J. M. 2015. An Introduction to Sociolinguistics (7th Ed.). Malden and Oxford: Wiley Blackwell.