دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-236 
5. تحولات معنایی «ور / بر»

صفحه 89-107

10.22059/jolr.2018.69530

احسان چنگیزی؛ الهه حسینی ماتک