نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروۀ زبان شناسی و آموزش زبان فارسی دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار آموزش زبان انگلیسی دانشگاه کوثر بجنورد

چکیده

انگیزش در یادگیری زبان جدید بر محوریت شخص و زمان استوار است. انگیزش فراگیران زبانی در طول زمان نوساناتی تدریجی را تجربه می‏نماید و تصویر شخص از خودش در هر یک از بازه‏های زمانی تحقیق متفاوت است. بررسی تعامل موجود میان بازه‏های زمانی مختلف در شکل‎گیری زبان دوم حوزۀ تحقیقاتی جدیدی است (دی بات، 2015). به‏‏منظور واکاوی این ماهیت تعاملی، تحقیق حاضر پویایی موجود در انگیزش گروهی از فارسی‏آموزان را در بازۀ زمانی طولانی‏تری مورد مطالعه قرار داده که خود این بازه‏ متشکل از تکالیفی بود که در بازۀ زمانی کوتاه‌تر انجام می‏گرفتند. بدین منظور 96 نفر از فارسی‏آموزان سطح مقدماتی و میانی چینی و عرب‌زبان در آغاز ترم تحصیلی (پیش از انجام تکالیف انگیزشی) و پایان‌ترم (پس از انجام تکالیف انگیزشی) مورد مطالعه قرار گرفتند تا تصویر روشن‏تری از عناصر انگیزشی مختلف در طول زمان در آنها به دست آید. نتایج تحقیق بازنمودهای متفاوتی را از مؤلفه‏های نظام خودهای انگیزشی زبان دوم در طول بازه‏های زمانی مختلف تحقیق آشکار ساخت. صرف‏نظر از بازنمود تدریجی این مؤلفه‏ها، نتایج آزمون آنووا نشان داد که تفاوت‏های معناداری بین نمرات هر یک از این مؤلفه‏ها در هر یک از بازه‏های زمانی وجود داشتند و این به‏‏خوبی تأثیر فعالیت‏های انگیزشی در طول ترم را بر افزایش سطح مؤلفه‏های انگیزشی (خود آرمانی، خود بایدی و تجربۀ یادگیری) در پایان ترم در همه گروه‏های فارسی‏آموزان اعم از عرب‌زبان و چینی در دو سطح مقدماتی و میانی مشخص می‏سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Task-Oriented Perspective of Temporal Fluctuation of Motivation for Learning Persian among Foreign Students in Iran

نویسندگان [English]

  • Zahraa Abbasi 1
  • Hadi Yaghoubinezhad 2

1 Assistant Professor, Department of Linguistics, Tarbiat Modares University

2 Assistant Professor, Department of Foreign Languages, Kosar University of Bojnord, Bojnord, Iran

چکیده [English]

Motivation for learning a new language is both self and time-oriented. The language learner’s motivation experiences gradual fluctuation over time and the view of oneself is different on each timescale of the study. Interaction among different timescales throughout the Second Language Development (SLD) is a novel area of investigation (De Bot, 2015). In order to probe this interactive nature, the present study aimed to examine the motivational dynamics of a group of Persian learners on a longer timescale composed of tasks performed on a shorter timescale. To this end, a group of 96 Arab and Chinese Persian learners in both elementary and intermediate levels were surveyed at the onset (before performing tasks) and the end of the course (after performing tasks) to better picture the interplay of different motivational themes over time. The results revealed different manifestations of components of L2 Motivational Self System (L2MSS) over different timescales of the study. Apart from this evolutionary manifestation of L2MSS components, ANOVA results revealed significant differences between scores of each individual component among these two timescales. In sum, results of the study confirmed temporal and visionary variation in participants’ motivation. Finally, some implications were derived from the findings of the study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fluctuations
  • interaction
  • timescales
  • L2 motivational self-system
  • second language development
صدیقی­فر، زهرا و خالقی زاده، شراره (1395). جهت­گیری­های انگیزشی و پیشرفت تحصیلی فارسی­آموزان عربی­زبان، پژوهش­نامه­ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی­زبانان، 5 (2)، (پیاپی 12)، ص 75-94.
عبدالله­زاده، اسماعیل و پاپی، مصطفی (1388). نظام خودهای انگیزشی زبان دوم، اضطراب زبان دوم و رفتار واکنشی میان فراگیران ایرانی زبان انگلیسی، مجله فناوری آموزش، 3 (3)، ص 193-204.
سعدی‏پور، اسماعیل؛ ملایی، زهره و وکیلی‏فرد، امیررضا (1396). تدوین مدل خود سامانه انگیزشی برای یادگیرندگان زبان فارسی به‏عنوان زبان دوم، پژوهش در نظام‏های ‏آموزشی، شمارۀ 37، ص 37-57.
خالقی‏زاده، شراره؛ پهلوان‏نژاد، محمدرضا؛ وکیلی‏فرد، امیررضا و کامیابی، عطیه (1397). خودآرمان، خودباید، انگیزه یکپارچه و انگیزه‌های ابزاری در میان فارسی‌‌‏آموزان غیر ایرانی: بررسی موردی زبان‎‏آموزان چینی و کره‌ای. جستارهای زبانی، صص 1-24.
Alshahrani, Ali Ayed S. 2016. L2 Motivational Self System Among Arab EFL Learners: Saudi Prespective, International Journal of Applied Linguistics & English Literature, 5 ( 5); September 2016.
Azarnoosh, M. 2014. School Students’ Motivational Disposition: A Cross-Sectional Study, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 98: 324-333. doi: 10,1016/j, sbspro, 2014, 03, 423.
Bensoussan, M. 2015. Motivation and English Language Learning in a Multicultural University Context, Journal of Multilingual and Multicultural Development. 36 (4): 1-18.  doi: 10, 1080/01434632, 2014, 936874.
Brown, H. D. 2001. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy (2nd ed.), Englewood Cliffs, NJ: Addison Wesley Longman.
Busse, V. & Walter, C. 2013. Foreign Language Learning Motivation in Higher Education: A Longitudinal Study of Motivational Changes and their Causes, The Modern Language Journal, 97 (2): 435-456, doi: 10, 1111/j, 1540-4781, 2013, 12004, x.
Busse, V. 2013. An exploration of motivation and self-beliefs of first year students of German. System, 41: 379-398.
Carstensen, L. L., Isaacowitz, D. M & Charles, S. T. 1999. Taking Time Seriously: A Theory of Socioemotional Selectivity, American Psychologist, 54 (3):165-181.
Crookes, G. & Schmidt, R. W. 1991. Motivation: Reopening the Research Agenda. Language Learning. 41 (4): 469-512, doi:10,1111/j,1467-1770, 1991.tb00690.x.
Csizér, K. & Kormos, J. 2008. The Relationship of Intercultural Contact and Language Learning Motivation among Hungarian Students of English and German, Journal of Multilingual and Multicultural Development, 29 (1): 30-48, doi:10, 2167/jmmd557,0.
Csizér, K. & Lukács, G. 2010. The Comparative Analysis of Motivation, Attitudes and Selves: The Case of English and German in Hungary. System, 38 (1): 1-13, doi:10,1016/j, system, 2009,12, 001.
De Bot, K. 2015. Rates of Change: Timescales in Second Language Development, In Motivational dynamics in language learning, Z. Dörnyei, A. Henry & P. D. MacIntyre (Eds.), Bristol: Multilingual Matters: 29-37.
Dörnyei, Z. & Chan, L. 2013. Motivation and Vision: An Analysis of Future L2 Self Images, Sensory Styles, and Imagery Capacity Across Two Target Languages, Language Learning, 63 (3): 437-462, doi: 10, 1111/lang, 12005.
Dörnyei, Z. & Skehan, P. 2003. Individual Differences in Second Language Learning. The handbook of second language acquisition: 589-630, doi: 10, 1002/9780470756492, ch1.
Dörnyei, Z. 1994. Motivation and motivating in the foreign language classroom, Modern Language Journal, 40: 46-78.
Dörnyei, Z. 2002. The Motivational Basis of Language Learning Tasks. Individual Differences and Instructed Language Learning, P, Robinson (Ed.), pp.137-158, Amsterdam: John Benjamins, doi:10,1075/lllt, 2, 10dor.
Dörnyei, Z. 2005a. The psychology of the language learner: Individual Differences in second language acquisition, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Dörnyei, Z. 2005b. New Ways of Motivating Foreign Language Learners: Generating Vision, Links, 38: 3-4.
Dörnyei, Z. 2009a. The psychology of Second language acquisition, Oxford, Oxford University Press.
Dörnyei, Z. 2009b. The L2 Motivational Self System. Motivation, Language Identity and the L2 Self. Z. Dörnyei & E. Ushioda (Eds.). Bristol: Multilingual Matters: 9-42.
Ellis, R. 2008. The Study of Second Language Acquisition, 2nd Edition, Oxford: Oxford University Press.
Gardner, R. C. 2010. Motivation and second language acquisition: the socio educational model, New York: Peter Lang.
Gardner, R. C., & Lambert, W. E. 1959. Motivational variables in second language acquisition. Canadian Journal of Psychology, 13: 266–272.
Ghanizadeh, A. & Rostami, S. 2015. A Dörnyei-Inspired Study on Second Language Motivation: A Cross-Comparison Analysis in Public and Private Contexts, Psychological Studies, 60 (3): 292-301.
Higgins, E. T. 1987. Self-Discrepancy: A Theory Relating Self and Affect. Psychological review, 94 (3): 319-340.
Hiver, P. 2015. Attractor States. Motivational Dynamics in Language Learning. Z. Dörnyei, A. Henry & P. D. MacIntyre (eds.). Bristol: Multilingual Matters: 20-28.
Islam, M., Lamb, M. & Chambers, G. 2013. The L2 Motivational Self System and National Interest: A Pakistani Perspective, System, 41 (2): 231-244, doi: 10, 1016/j, system, 2013, 01, 025.
Khany, R. & Amiri, M. 2016. Action Control, L2 Motivational Self System, and Motivated Learning Behavior in a Foreign Language Learning Context. European Journal of Psychology of Education: 1-17. doi: 10, 1007/s10212-016-0325-6.
Kormos, J., & Csizer, K. 2008. Age-related differences in the motivation of learning English as a FL: attitudes, selves, and motivated learning behavior. Langauage Learning, 58 (2): 327-355.
Kormos, J., & Dörnyei, Z. 2004. The interaction of linguistic and motivational variables in second language task performance, Zeitschrift für interkulturellen Fremdsprachenunterricht, 9(2), 1-19.
Lai, M. L. 2005. Language attitudes of the first postcolonial generation in Hong Kong secondary schools, Language in Society, 34: 363-388.
Lamb, M. 2012. A Self System Perspective on Young Adolescents’ Motivation to Learn English in Urban and Rural Settings, Language Learning. 62 (4): 997-1023.
Lamb, M. 2013. Your mum and dad can't teach you! constraints on agency amongrural learners of English in developing world. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 34 (1): 14-29.
MacIntyre, P. D. & Serroul, A. 2015. Motivation on a Per-Second Timescale: Examining Approach-Avoidance Motivation During L2 Task Performance. Motivational dynamics in language learning, Z. Dörnyei, A. Henry & P. D. MacIntyre (Eds.). Bristol: Multilingual Matters: 109-138.
Markus, H. & Nurius, P. 1986. Possible Selves. American Psychologist. 41 (9): 954-969.
Mercer, S. 2011. Language Learner Self-Concept: Complexity, Continuity and Change, System, 39 (3): 335-346.
Molaee Z., Sadipour, E., Dortaj F., Vakilifard A. R. 2016. Construction of a Motivational Self-System Instrument for the Learning of Persian as a L2. 7th International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2016): 895-905.
Papi, M. & Teimouri, Y. 2012. Dynamics of Selves and Motivation: A Cross‐Sectional Study in the EFL Context of Iran, International Journal of Applied Linguistics, 22(3): 287-309.
Papi, M. 2010. The L2 Motivational Self System, L2 Anxiety, and Motivated Behavior: A Structural Equation Modeling Approach, System, 38 (3): 467-479, doi:10, 1016/j, system, 2010, 06,011.
Piniel, K. & Csizér, K. 2 015. Changes in Motivation, Anxiety and Self-Efficacy During the Course of an Academic Writing Seminar. Motivational Dynamics in Language Learning. Z. Dörnyei, A. Henry & P. D. MacIntyre (eds.). Bristol: Multilingual Matters: 164-194.
Prasangani, K. s. n. 2014. Malaysian l2 learners’ english learning motivation: a study of goals, attitudes and self, Issues in Language Studies, 3(1): 23-35.
Rajab, A., Ruhbakhsh Far, H. & Etemadzadeh, A. 2012. The Relationship Between L2 Motivational Self-System and L2 Learning Among TESL Students in Iran, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 66: 419-424. doi: 10, 1016/j, sbspro, 2012, 11, 285.
Rehman, A., Bilal, H. A., Sheikh, A., Bibi,N., Nawaz, A. 2014. The Role of Motivation in Learning English Language for Pakistani Learners, International Journal of Humanities and Social Science,. 4(1); January 2014.
Taguchi, T., Magid, M., & Papi, M. 2009. The L2 Motivational Self System among Japanese, Chinese and Iranian Learners of English: A Comparative Study, In Z. Dörnyei & E. Ushioda (Eds.), Motivation, language identity and the L2 self: 66-97, Bristol: Multilingual Matters.
Tort Calvo, E., 2015. Language Learning Motivation: The L2 Motivational Self System and its Relationship with Learning Achievement, unpublished MA dissertation, Autonoma University of Barcelona.
Ushioda, E., & Dörnyei, Z. 2009. Motivation, Language Identities and the L2 Self: A Theoretical Overview, Motivation, Language Identity and the L2 Self. In Z. Dörnyei & E. Ushioda (eds.), Bristol: Multilingual Matters: 1-8.
Waninge, F., Dörnyei, Z. & De Bot, K. 2014. Motivational Dynamics in Language Learning: Change, Stability, and Context, The Modern Language Journal, 98 (3): 704-723.
Yaghoubinejad, H., Zarrinabadi, N. & Ketabi, S. 2016. Fluctuations in Foreign Language Motivation: An Investigation into Iranian Learners’ Motivational Change Over Time. Current Psychology: 1-10.