جایگاه ادغام سور شناور «همه» در زبان فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

سور شناور از موضوعات بحث‌‌برانگیزی است که زبان‌شناسان بسیاری آن را مورد مطالعه قرار داده‌اند. موضوع مقاله حاضر سورشناور «همه» و بررسی جایگاه ادغام آن در اشتقاق جملات فارسی است. در این مقاله از میان رویکردهای مهم در تحلیل توزیع سورهای شناور، رویکرد رهاسازی را برگزیده و نظر باشکوویچ (2004) را که یکی از حامیان این رویکرد است درمورد سور شناور و جایگاه نقش معنایی (جایگاه تتا) بررسی نمودیم. وی با عقیده بر این‌که سور شناور افزوده‌ای به گروه حرف تعریف است و با تبعیت از ممنوعیت اضافه شدن افزوده به گروه حرف تعریف در جایگاه تتا، افزوده شدن سور شناور به گروه حرف تعریف در جایگاه تتا را ممنوع می‌داند. در این مقاله با استفاده از داده‌های زبان فارسی ممنوعیت افزوده شدن سور شناور به گروه حرف تعریف را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدیم که در فارسی نیز سور عمومی شناور در جایگاهی بالاتر از جایگاه تتا به گروه حرف تعریف افزوده می‌شود. در تایید ادعای خود از دو شاهد استفاده کردیم: یکی از این شواهد الگوی نوایی جملات فارسی یا به عبارت دقیق‌تر تکیۀ اصلی جمله در حالت بی‌نشان و خارج از بافت است، و دیگری تداخل گسترۀ «همه» و نفی نسبت به یکدیگر هنگامی که عنصر نفی فاقد تکیه کانونی است. در بحث مربوط به اثر تداخل گستره، ابتدا با ارائۀ شواهدی از جمله وسعت گسترۀ قیدهای حالت و گوینده‌محور از یک طرف نسبت به یکدیگر و از طرف دیگر نسبت به گسترۀ نفی سطح جمله، و نیز امکان حضور نفی جمله در گروه‌های مصدری، جایگاه فرافکن نفی را بر فراز گروه فعلی کوچک تعیین کردیم. سپس در جملات منفی بدون ابهام حاوی سور شناور، با توجه به جایگاه فرافکن نفی، و نیز بزرگ‌تر بودن گستره سور شناور «همه» نسبت به نفی در این جملات، و در نتیجه سازه‌فرمانی عنصر نفی توسط سور شناور«همه»، نشان دادیم سور شناور «همه» همواره بالاتر از گروه فعلی کوچک که شامل جایگاه تتا است، قرار می‌گیرد و به این ترتیب از فرضیۀ ناظر بر ممنوعیت افزوده شدن سور در جایگاه تتا حمایت نمودیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Merge position of floating quantifier "hame" in Persian

نویسندگان [English]

 • Safa Sadeghi Ashrafi
 • Ali Darzi
Department of General Linguistics, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper investigates the External Merge position of the floating quantifier “hame” (all) in Persian. Quantifier floating has received two major analyses: stranding analysis and adverbial one. In this paper, the former approach is shown to be more explanatorily justified. The paper provides evidence to indicate that “hame” is adjoined acyclically to the argument DP after the DP moves from its θ-position, along the lines of Boskovic (2004). More specifically, quantifier floating is shown not to be possible from θ-positions. The evidence comes from the prosodic pattern of Persian unmarked sentences as well as the scope interaction of negation and the floating quantifier “hame”. In regard to prosodic pattern of Persian unmarked sentences, main sentence stress has been argued by Kahnemuyipour (2009) to mark the left edge of vP. Floating quantifier is shown to occur before the element bearing main sentence stress in unmarked sentences, so it is claimed to be outside of vP, and therefore outside of the θ-position. As regards the second evidence, i.e. scope interaction, in negative sentences containing floating “hame’ when negation is not focused, ‘hame’ is constantly out of the scope of negation, and this means that in such sentences, neither the floating quantifier nor its copies are within the c-commanding domain of NegP. To put it another way, the base position of the floating quantifier is higher than NegP, which is argued to be between TP and vP. To determine the position of NegP in Persian, evidence is provided from negation in gerund phrases in Persian, and the scope interaction between manner and speaker-oriented adverbs on one hand and between these adverbs and negation on the other. Showing that NegP is located between vP and TP within the scope of “hame”, it is concluded that the External Merge position of quantifier is higher than vP, and therefore is outside the θ-domain.

کلیدواژه‌ها [English]

 • floating quantifier &ldquo؛ hame&rdquo؛
 • &theta؛ -position
 • negation
 • quantifier scope
 • scope interaction
دوره 12، شماره 2
اسفند 1400
صفحه 77-100
 • تاریخ دریافت: 24 آبان 1398
 • تاریخ بازنگری: 29 اردیبهشت 1400
 • تاریخ پذیرش: 06 تیر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 06 تیر 1400