نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، زبان شناسی عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد، زبان‌شناسی عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

سور شناور از موضوعات بحث­برانگیزی است که زبان­شناسان بسیاری آن را مورد مطالعه قرار داده­اند. موضوع مقاله حاضر سور شناور «همه» و بررسی جایگاه ادغام آن در اشتقاق جملات فارسی است. در این مقاله از میان رویکردهای مهم در تحلیل توزیع سورهای شناور، رویکرد رهاسازی را برگزیده و نظر باشکوویچ (2004) را که یکی از حامیان این رویکرد است در مورد سور شناور و جایگاه نقش معنایی (جایگاه تتا). بررسی نمودیم. وی با عقیده بر این­که سور شناور افزوده­ای به گروه حرف تعریف است و با تبعیت از ممنوعیت اضافه شدن افزوده به گروه حرف تعریف در جایگاه تتا، افزوده شدن سور شناور به گروه حرف تعریف در جایگاه تتا را ممنوع می­داند. در این مقاله با استفاده از داده­های زبان فارسی ممنوعیت افزوده شدن سور شناور به گروه حرف تعریف را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدیم که در فارسی نیز سور عمومی شناور در جایگاهی بالاتر از جایگاه تتا به گروه حرف تعریف افزوده می­شود. در تأیید ادعای خود از دو شاهد استفاده کردیم: یکی از این شواهد الگوی نوایی جملات فارسی یا به عبارت دقیق­تر تکیۀ اصلی جمله در حالت بی­نشان و خارج از بافت است، و دیگری تداخل گسترۀ «همه» و نفی نسبت به یکدیگر هنگامی‌که عنصر نفی فاقد تکیه کانونی است. در بحث مربوط به اثر تداخل گستره، ابتدا با ارائۀ شواهدی ازجمله وسعت گسترۀ قیدهای حالت و گوینده محور از یک طرف نسبت به یکدیگر و از طرف دیگر نسبت به گسترۀ نفی سطح جمله، و نیز امکان حضور نفی جمله در گروه­های مصدری، جایگاه فرافکن نفی را بر فراز گروه فعلی کوچک تعیین کردیم. سپس در جملات منفی بدون ابهام حاوی سور شناور، با توجه به جایگاه فرافکن نفی، و نیز بزرگ­تر بودن گستره سور شناور «همه» نسبت به نفی در این جملات، و در نتیجه سازه فرمانی عنصر نفی توسط سور شناور«همه»، نشان دادیم سور شناور «همه» همواره بالاتر از گروه فعلی کوچک که شامل جایگاه تتا است، قرار می­گیرد و به این ترتیب از فرضیۀ ناظر بر ممنوعیت افزوده شدن سور در جایگاه تتا حمایت نمودیم.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Merge Position of Floating Quantifier "Hame" in Persian

نویسندگان [English]

  • Safa Sadeghi Ashrafi 1
  • Ali Darzi 2

1 Ph.D. Candidate General Linguistics, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Professor of General Linguistics, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This paper investigates the External Merge position of the floating quantifier “hame” (all) in Persian. Quantifier floating has received two major analyses: stranding adverbial. In this paper, the former approach is shown to be more explanatorily justified. The paper provides evidence to indicate that “hame” is adjoined acyclically to the argument DP after the DP moves from its θ-position, along the lines of Boskovic (2004). More specifically, quantifier floating is shown not to be possible from θ-positions. The evidence comes from the prosodic pattern of Persian unmarked sentences as well as the scope interaction of negation and the floating quantifier “hame”. In regard to prosodic pattern of Persian unmarked sentences, main sentence stress has been argued by Kahnemuyipour (2009) to mark the left edge of vP. Floating quantifier is shown to occur before the element bearing main sentence stress in unmarked sentences, so it is claimed to be outside of vP, and therefore outside of the θ-position. As regards the second evidence, i.e. scope interaction, in negative sentences containing floating “hame’ when negation is not focused, ‘hame’ is constantly out of the scope of negation, and this means that in such sentences, neither the floating quantifier nor its copies are within the c-commanding domain of NegP. To put it another way, the base position of the floating quantifier is higher than NegP, which is argued to be between TP and vP. To determine the position of NegP in Persian, evidence is provided from negation in gerund phrases in Persian, and the scope interaction between manner and speaker-oriented adverbs on the one hand and between these adverbs and negation on the other. Showing that NegP is located between vP and TP within the scope of “hame”, it is concluded that the External Merge position of quantifier is higher than vP, and therefore is outside the θ-domain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • floating quantifier “hame”
  • θ-position
  • negation
  • quantifier scope
  • scope interaction
انوشه، مزدک (1387). ساخت جمله و فرافکن‌های نقش نمای آن در زبان فارسی: رویکردی کمینه‌گرا، رسالۀ دکتری زبان‌شناسی،دانشگاه تهران.
انوشه، مزدک (1396). جایگاه فرافکن نفی و مجوزدهی به هیچ­واژه­ها در زبان فارسی بر پایۀ نظریۀ صرف توزیعی، پژوهش­های زبانی، سال هشتم، شماره 1، بهار و تابستان، 1-20.
بحرالعلوم، دانوب (1388). ارتقا سور در زبان فارسی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
بی­جن­خان، محمود (1392). نظام آوایی زبان فارسی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
صادقی، صفا (1395). بررسی گروه­های مصدری در زبان فارسی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
صادقی، علی اشرف، و ارژنگ، غلام­رضا (1359). دستور سال دوم آموزش متوسطه عمومی، تهران: وزارت آموزش‌وپرورش.   
قدیری، لیلا (1393). کمیت­نماها در زبان فارسی، پژوهش­های زبانی، سال پنجم، شمارۀ 1، بهار و تابستان، 95-108.
معظمی، آرزو (1385). نحو گروه حرف تعریف در زبان فارسی، رساله دکتری، دانشگاه تهران.
Adger, D. 2003. Core syntax: a minimalist approach. Cambridge: Cambridge University Press.
Anushe, M. 2008. Sentence structure and its functional projections in Persian: a minimalist approach, Doctoral dissertation, University of Tehran. [In Persian]
Anushe, M. 2017. The position of NegP and licensing N-words in Persian: a distributed morphology approach, Language Research, 8(1): 1-20. [In Persian]
Aoun, J, E. Benmamoun, and D. Sportiche 1994. Agreement and conjunction in  some  varieties  of  Arabic, Linguistic Inquiry, 25:195 – 220.
Bahrololoum, D. 2009. Quantifier raising in Persian, MA thesis, University of Tehran. [In Persian]
Baltin, M. 1995. Floating Quantifiers, PRO and Predication,.Linguistic Inquiry, 26: 199-248.
Belletti, A. 1982. On the Anaphoric Status of the Reciprocal Construction in Italian. The Linguistic Review. 2: 101-138.
Benmamoun, E.. 1999. The Syntax of Quantifiers and Quantifier Float, Linguistic Inquiry, 30: 621-642.
Bijankhan, M. 2013. Phonetic system of the Persian language, Tehran: SAMT. [in Persian]
Bobaljik, J. 2003. Floating Quantifiers: Handle with Care, L. Cheng and R. Sybesma (eds.), The Second Glot International State-of-the-Article Book (107–148), Berlin: Mouton.
Boškovic, Z. 2004. Be careful where you float your quantifiers, Natural Language & Linguistic Theory, 22: 681-742.
Cinque, G. 1999. Adverbs and Functional Heads: A Cross-Linguistic Perspective. New York/ Oxford: Oxford University Press.
Cirillo, R. 2009. The syntax of floating quantifiers: stranding revisited. Doctoral dissertation. University of Amsterdam.
Chomsky, N. 1986. Barriers, MIT Press, Cambridge, MA.
Dowty, D. and B. Brodie. 1984. A Semantic Analysis of Floated Quantifiers in Transformationless Grammar, Proceedings of the West Coast Conference on Formal Linguistics 3. Stanford: Stanford Linguistics Association, Stanford University.
Ghadiri, L. 2014. Quantifiers in Persian, Language Research, 5(1): 95-108. [In Persian]
Giusti, G. 1990. Floating quantifiers, scrambling, and configurationality. Linguistic Inquiry. 21: 633–641.
Haegeman, L. 1994. Introduction to Government and Binding Theory, 2nd Edition. Oxford and Cambridge: Blackwell.
Kahnemuyipour, A. 2003. Syntactic categories and Persian stress. Natural Language & Linguistic Theory, 21: 333-379.
Kahnemuyipour, A. 2009. The syntax of sentential stress. Oxford: OUP.
Kahnemuyipour, A. 2017. Negation is low in Persian: evidence from nominalization, Proceedings of the annual conference of the Canadian Linguistic Association.
Karimi, S. 2000. A minimalist approach to scrambling: evidence from Persian, University of Arizona.
Karimi, S. 2005. A minimalist approach to scrambling: evidence from Persian, The Hague: Mouton.
Kayne, R. 1981. On certain differences between French and English, Linguistic Inquiry, 12: 349-371.
Kwak, S, and A. Darzi, 2006. The syntax and semantics of Persian NCI, hič-phrase. Proceeding of the 2nd workshop on the Persian language and computer, 55-69. Tehran Uni.
Lebeaux, D. 1988. Language acquisition and the form of the grammar, doctoral dissertation, University of Massachusetts.
Miyagawa, S. 1989. Structure and case marking in Japanese, San Diego: Academic Press.
May, R. 1977. The Grammar of Quantification, Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology. MIT.
Mo’azzami, A. 2006. The syntax of DP in Persian, Doctoral dissertation, University of Tehran. [In Persian]
Sadeghi, A.A. and Gh. Arzhang. 1980. Persian Grammar: 2nd Grade, Tehran: MoE. [In Persian]
Sadeghi Ashrafi, S. 2016. Gerund phrases in Persian, MA thesis, University of Tehran. [In Persian]
Samiian, V. 1983. Origins of phrasal categories in Persian: an X-Bar analysis. Doctoral dissertation, University of California, Los Angeles.
Sato, Y. and S. Karimi, 2016. Subject-object asymmetries in Persian argument ellipsis and the anti-agreement theory. Glossa: a journal of general linguistics, 1: 1-3.
Shlonsky, U. 1991. Quantifiers as functional heads: a study of quantifier float in Hebrew, Lingua, 84: 159–180.
Sportiche, D. 1988. A theory of floating quantifiers and its corollaries for constituent structure. Linguistic Inquiry, 19 (3): 425-449.
Taleghani, A. 2006. The interaction of modality, aspect and negation in Persian. Doctoral dissertation. University of Arizona.
Zubizarreta, M. L. 1998. Prosody, focus, and word order. Cambridge/Londen: The MIT Press.