نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 گروه زبان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 گروه زبان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

پدیدۀ حذف هسته‌ها و سازه‌ها از موضوعاتی است که دستور پژوهان به تفصیل دربارۀ آن بحث کرده‌اند و به هریک از گونه‌های آن، نام متفاوتی داده‌اند. پژوهش حاضر به نوع مشخصی از حذف در درون بند می‌پردازد که در سنت دستور زایشی با نام ارتقای گره راست از آن یاد می‌شود و با حذف از همپایۀ دوم که کافت نام دارد، متفاوت است. در ساخت‌های محذوفی که با این نام شناخته می‌شوند، عنصر فعلی به‌تنهایی، یا همراه با وابسته‌هایش، از بند همپایۀ نخست زدوده می‌شود. مقالۀ حاضر ضمن بررسی چنین ساخت‌هایی، به تحلیل حذف از درون بندهای همپایه‌ای می‌پردازد که دارای یک خرده‌بند متممی یا اداتی هستند و بنا بر این، به‌دلیل حذف هم‌زمان محمول اولیه (از درون بند اصلی) و ثانویه (از درون خرده‌بند فرعی) پیچیدگی نحوی افزون‌تری از خود نشان می‌دهند. در روند این تحلیل که بر پیش‌فرض خروج فعل از درون گروه فعلی کوچک و فراگشت مفعول مبتنی است، ساخت‌های همپایۀ مورد بحث به دو دسته تقسیم می‌شوند و بدین ترتیب، تبیینی متفاوت برای هر دسته ارائه می‌شود: همپایه‌های دارای فاعل مشترک و همپایه‌های دارای فاعل نامشترک. چنانکه خواهیم دید، در ساخت‌های همپایه‌ای که فاعل مشترک دارند و در ساختار موضوعی خود از یک خرده‌بند میزبانی می‌کنند، در واقع دو گروه فعلی کوچک و نه دو جمله، همپایه می‌شوند و فرایند موسوم به گذر مشترک که بر فعل و فاعل جمله اعمال می‌شود، خلأهایی در همپایۀ نخست به‌جای می‌گذارد. در مقابل، پدیدۀ حذف بر ساخت‌های همپایه‌ای اعمال می‌شود که فاعل نامشترک دارند. از آنجا که این پدیده در مسیر نقطۀ بازنمون به صورت آوایی رخ می‌دهد، انتظار می‌رود که وقوع آن با حوزۀ فاز مرتبط باشد. در این پژوهش برپایۀ مبانی نظریۀ فاز و نیز شواهد تجربی زبان فارسی، استدلال می‌کنیم که در ساخت‌های مورد بررسی، حذف در مرحلۀ فاز بالاتر رخ می‌دهد و عناصری که پیشتر خود را به لبۀ فاز رسانده‌اند، به پیروی از شرط رسوخ‌ناپذیری فاز، در سطح آوایی به تلفظ درمی‌آیند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Primary and Secondary Predicate Ellipsis in Complement and Adjunct Small Clauses: A minimalist Approach (Phase Theory)

نویسندگان [English]

  • Shabnam Majidi 1
  • Fatemeh Bahrami 2
  • Mazdak Anoushe 3

1 Department of Linguistics, Faculty of Letters and Human Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran,

2 Department of Linguistics, Faculty of Letters and Human Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran,

3 Department of Linguistics, Faculty of literature and humanities, University of Tehran, Tehran, Iran,

چکیده [English]

The phenomenon of the head- and constituent ellipsis is one of the most discussed issues that grammarians have given a different name to each of its types. The present paper deals with a specific type of ellipsis within the clause, which is referred to, in the tradition of generative grammar, as the Right Node Raising, and it is distinct from the deletion of the second coordinate clause, namely gapping. In the aforementioned ellipsis, the verb alone, or together with its dependents, is removed from the first coordinate clause. While examining such structures, the present article analyzes the ellipsis from the coordinate clauses which contain a complement or adjunct small clause, and therefore, due to the simultaneous deletion of the primary predicate (from the main clause) and the secondary predicate (from the subordinate clause), they represent more syntactic complexity of its own. In the analysis, which is based on the assumption of two processes, namely the “verb movement out of the vP” and the “object shift”, the discussed structures are divided into two types: coordinates with a common subject and ones with a non-common subject; and thus, a different explanation is provided for each kind. In coordinates that have a common subject and host a small clause in their argument structure, in fact, two vPs, and not two clauses, are coordinated, and the process known as Across-the-Board movement, which is applied to the verb and the subject of the clause, leaves some gaps in the first coordinate clause in place. In contrary, the ellipsis phenomenon is applied to coordinates with non-common subjects. Since this phenomenon occurs at PF level, it is expected that its occurrence is related to the phase domain. In this research, based on the Phase Theory, as well as the empirical evidence of the Persian, we argue that in the latter structures, ellipsis occurs at the higher phase stage, and the elements that have already reached the edge of the phase are pronounced at the phonetic level, following the Phase Impenetrability Condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right Node Raising
  • small clause
  • Across-the-Board movement
  • verb movement
  • object shift
  • vP ellipsis
انوشه، مزدک (1400). صرف در نحو از کمینه‌گرایی تا صرف توزیعی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
انوشه، مزدک (1397). «کافت و بندزدایی در زبان فارسی، رویکردی کمینه‌گرا»، زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان. 18: 101-123.
انوری، حسن و حسن احمدی گیوی (1367). دستور زبان فارسی 1، تهران، مؤسسۀ انتشارات فاطمی.
خیام‌پور، عبدالرسول (1347). دستور زبان فارسی، تبریز، انتشارات کتاب‌فروشی تهران.
درزی، علی. انوشه، مزدک (1389). «حرکت فعل اصلی در زبان فارسی، رویکردی کمینه‌گرا»، فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی زبان‌پژوهشی، 2(3): 21-55.
راسخ‌مهند، محمد (1390). «تبیین نقشی از حذف به قرینه در جملات همپایة زبان فارسی»، زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان، سال سوم، شمارة دوم، صفحۀ 35-45.
شریعت، محمدجواد (1364). دستور زبان فارسی، انتشارات اساطیر، چاپ اول.
شعبانی، منصور (1394). «ارتقای گرة راست: ساختاری ناهمگن در زبان فارسی»، جستارهای زبانی، دورة 6، شمارة 2، صفحة 151-172.
شعبانی، منصور (1395). «حذف گروه فعلی با ابقای فعل کوچک در فارسی: رویکردی کمینه‌گرا»، جستارهای زبانی،‌ دورة 7، شمارة 6، صفحة 97-118.
طباطبایی، علاءالدین (1395). فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی، تهران، فرهنگ معاصر.
عثمانی، مژگان. گلفام، ارسلان. آقاگل‌زاده، فروس. کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه (1398). «حذف گروه فعلی در زبان کردی سنندجی: رویکردی کمینه‌گرا»، مطالعات زبان‌ها و گویش‌های غرب ایران، سال هفتم، شمارۀ 25، صفحۀ 76- 94.
فرشیدورد، خسرو (1382). دستور مفصل امروز بر پایۀ زبان‌شناسی جدید، انتشارات سخن، چاپ اول.
قریب، عبدالعظیم، ملک‌الشعرا بهار، بدیع‌الزمان فروزانفر، جلال همایی، رشید یاسمی، (1363)، دستور زبان فارسی (پنج‌استاد)، چاپخانۀ فرهنگ.
کریمی، یادگار. آزموده، حسن (1391). «حذف گروه فعلی در زبان فارسی: مسئلة ساختاری»، پژوهش‌های زبانی، دورة 3، شمارة 2، صفحة 77-94.
کریمی، یادگار. آزموده، حسن (1394). «حذف گروه فعلی در زبان فارسی: مسئلة همانندی و تجویز»، پژوهش‌های زبانی، سال 6، شمارة 2، صفحة 101-120.
کریمی‌دوستان، غلامحسین. تجلی، وحیده (1398). «نگاهی نو به قید حالت در زبان فارسی»، جستارهای زبانی. دورة 10، شمارة  4 (52)، صفحۀ 259-281.
میرعمادی، سید علی (1377). «حذف به قرینه در زبان فارسی: قاعده‌ها و محدودیت‌ها»، زبان و ادب، شمارة 3.
ناتل خانلری، پرویز (1351). دستور زبان فارسی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.
وحیدیان کامیار، تقی. عمرانی، غلامرضا (1379). دستور زبان فارسی (1)، تهران، سمت.
واثق، الهه. مهدی بیرقدار، راضیه. انوشه، مزدک. نجفیان، آرزو. (1401). «جوازدهی حذف در زبان فارسی: رویکرد نحو فازی»، تهران: دانشگاه پیام نور.
واعظی، هنگامه (1395). «حذف بندی در زبان فارسی: رویکردی کمینه‌گرا» زبان‌پژوهی، سال هشتم، شمارة 21، صفحۀ 167-190.
 
Adger, D. (2003). Core Syntax, a Minimalist Approach. Oxford: Oxford University Press.
Anoushe, M. (2018). Gapping and Sluicing in Persian: A Minimalist Approach, Journal of Linguistics and Khorasan Dialects 10 (18): 101-123. [In Persian].
Anoushe, M. (2021). Morphology in Syntax: From Minimalism to Distributed Morphology, Tehran: University of Tehran Press. [In Persian].
Anvari H. and H. Ahmadi Givi (2011 [2000]). Persian Grammar Vol 1, 4th ed., Tehran: Fatemi. [In Persian].
Boeckx, C., Hornstein, N. and Nunes, J. (2010). Control as Movement. Cambridge: Cambridge University Press.
Bowers, J. (2001). Predication.  In: M. Baltin and Ch. Collins (Eds). The Handbook of Contemporary Syntactic Theory (229-333). Oxford: Blackwell Publishing.
Chomsky, N. (1972). Some Empirical Issues in the Theory of Transformational Grammar. In: Paul Stanley Peters (Ed). Goals of Linguistic Theory (63–130). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Chomsky, N. (1981). Lectures on government and binding. Dordrecht: Foris.
Chomsky, N. (1989). Some note on economy of derivation and representation. MIT Working Papers in Linguistics, 10, 43-74. Also in R. Freidin (Ed.), Principles and Parameters in Comparative Grammar (417–54). Cambridge MA: MIT Press.
Cinque, G. (1999). Adverbs and Functional Heads, A Cross-Linguistic Perspective. NY: Oxford University Press.
Citko, B. (2014). Phase Theory. An introduction, Cambridge: Cambridge University Press.
Corver, N. (2006). Comparative deletion and subdeletion. In: M. Everaert and H.V. Riemsdijk (Eds). The Blackwell Companion to Syntax (I: 582-637). Oxford: Blackwell Publishers.
Craenenbroeck, J.V and Merchant, J. (2013). Ellipsis phenomena. In: M. den Dikken (Ed). The Cambridge Handbook of Generative Syntax (701-745). Cambridge: Cambridge University Press.
Darzi, A. (1996). Word order, NP movement, and opacity conditions in Persian, Ph.D. dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign.
Darzi, A. and Anoushe, M. (2010). The Main Verb Movement in Persian: A Minimalist Approach, Journal of Language Research 2 (3): 21-55. [In Persian]
Dikken, Den M. (2006). Relators and linkers: the syntax of prediction, predicate inversion, and copulas. MA: MIT Press.
Farshid Vard, K. (2003). A contemporary detailed Grammar, Tehran: Sokhan. [In Persian].
Folli, R., Harley, H. and Karimi, S. (2005). Determinants of event type in Persian complex predicates. Lingua, 115: 1365–1401.
Gharib, A. et al. (1984). Persian Grammar, Tehran: Farhang. [In Persian].
Haegeman, L. (1995). The Syntax of Negation. Cambridge: Cambridge University Press.
Haegeman, L. and Lohndal, T. (2013). Negation. In: S. Luraghi and C. Parodi (Eds). The Bloomsbury Companion to Syntax (354-364). London: Bloomsbury Academic.
Hornstein, N., Nunes, J. and Grohmann, K.K. (2005). Understanding Minimalism. Cambridge: Cambridge University Press.
Hornstein, N. (2009). A Theory of Syntax. Cambridge: Cambridge University Press.
Hornstein, N. and Nunes, J. (2014). Minimalism and control. In: A. Carnie, Y. Sato, and D. Siddiqi (Eds). The Routledge Handbook of Syntax (239-263). NY: Routledge.
Jackendoff, R.S. (1971). Gapping and related rules. Linguistic Inquiry 2:21–35.
Johnson, K. (2001). What VP Ellipsis Can Do, and What it Can’t, but not why. In: M. Baltin and Ch. Collins (Eds). The Handbook of Contemporary Syntactic Theory (439-480). Oxford: Blackwell Publishing.
Johnson, K. (2006). Gapping. In: M. Everaert and H.V. Riemsdijk (Eds). The Blackwell Companion to Syntax (II: 405-435). Oxford: Blackwell Publishing.
Johnson, K. (2009). Gapping Is Not (VP-) Ellipsis. Linguistic Inquiry 40:289–328.
Karimi, S. (2005). A Minimalist Approach to Scrambling: Evidence from Persian. Berlin: Mouton de Gruyter.
Karimi, Y. and Azmoudeh, H. (2013). Verb Phrase Ellipsis in Persian: The Structural Question, Language Related Research 3 (2): 77-94. [In Persian].
Karimi, Y. and Azmoudeh, H. (2016). Verb Phrase Ellipsis in Persian: The Questions of Identity and Licensing, Language Research 6 (2): 101-120. [In Persian].
Karimi-Doostan G, Tajalli V. (2019). Persian Adverbs of Manner Revisited. Language Related Research 10 (4) :259-281. [In Persian].
Khanlari, P. (1972). Persian Grammar, Tehran: Bonyad-e-Farhang-e-Iran. [In Persian].
Khayyampour, A. (1945). Persian Grammar, Tabriz: University of Tabriz. [In Persian]
Lobeck, A. 1995. Ellipsis: Functional, Heads, Licensing, and Identification, New York: Oxford University press.
Merchant, J. 2008. An asymmetry in voice mismatches in VP-ellipsis and pseudo gapping, Linguistic Inquiry, 39:169–179.
Merchant, J. 2013. Diagnosing Ellipsis, In L. Cheng, and N. Corver (eds.), Diagnosing syntax (537-542), Oxford: Oxford University Press.
Merchant, Jason. 2016. Ellipsis: A survey of analytical approaches. Ms, University of Chicago.
Muysken, P. and Veenstra, T (2006). Serial Verbs. In: M. Everaert and H.V. Riemsdijk (Eds). The Blackwell Companion to Syntax (IV: 234–270). Oxford: Blackwell Publishing.
Nunes, J. (2004). Linearization of chains and sideward movement. Cambridge MA: The MIT Press.
Osmani, M., et al. (2019). The Ellipsis of the Verb Phrase in Sanandaji Kurdish: A Minimalist Approach, Research in Western Iranian Languages and Dialects 7 (2): 77-94. [In Persian].
Rasekhi, V. (2014). Missing object in Persian. Ms. Stony brook University.
Rasekhi, V. (2018). Ellipsis and information structure: Evidence from Persian. Doctoral dissertation, Stony Brook University, Stony Brook, NY.
Rasekh Mahand, M. (2012). A Functional Account of Ellipsis in Persian Co-ordinate Sentences, Journal of Linguistics and Khorasan Dialects 3 (5), 35-45. [In Persian].
Ross, J.R. (1970). Gapping and the order of constituents. In: M. Bierwisch and K. E. Heidolph (Eds). Progress in linguistics (249-259). The Hague: Mouton.
Rothstein, S. (2006). Secondary Predication. In: M. Everaert and H.V. Riemsdijk (Eds). The Blackwell Companion to Syntax (IV: 209-234). Oxford: Blackwell Publishing.
Sag, I. (1976). Deletion and Logical Form. PhD dissertation, MIT.
Sato, Y., & Karimi, S. (2016). Subject-object asymmetries in Persian argument ellipsis and the anti-agreement theory. Glossa: a journal of general linguistics 1: 1-31.
Shabani M. (2015). Right Node Raising: A Nonhomogeneous Construction in Persian. Language Related Research 6 (2) :151-172. [In Persian].
Shabani M. (2016). V-stranding VP ellipsis in Persian: A minimalist approach. Language Related Research 7 (5) :97-118. [In Persian].
Shafiei ILkhechy, N. (2015). Ellipsis in Persian Complex Predicates: VVPE or Something Else. Annual Conference of the Canadian Linguistic 1-15.
Shafiei ILkhechy, N. (2016) Persian Complex Predicates: Evidence for Verb Movement from Ellipsis and Negatipn. Doctoral Dissertation, University of Calgary (Canada).
Shari’at, M. J. (1985). Persian Grammar, Tehran: Asatir. [In Persian].
Vahidian Kamyar, T. and G. Omrani (2001). Persian Grammar Vol. 1, Tehran: Samt. [In Persian].
Vikner, S. (2006). Object Shift. In: M. Everaert and H.V.Riemsdijk (Eds). The Blackwell Companion to Syntax (III: 392–436). Oxford: Blackwell Publishing.
Tabatabaei, A. (2016). Descriptive Dictionary of Persian Grammar, Theran: Farhange-e-Mo’aser. [In Persian].
Taleghani, A.H. (2008). Modality, Aspect and Negation in Persian. Amsterdam: John Benjamins Publishing.
Toosarvandani, M. 2007. Ellipsis in Farsi complex predicates, Syntax, 12: 60-92.
Yoshida, M., Nakao, Ch. and Ortega-Santos, I. (2014). The syntax of ellipsis and related phenomena. In: A, Carnie, Y. Sato, and D. Siddiqi (Eds). The Routledge Handbook of Syntax (192-213). NY: Routledge.