نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

پدیده شناورسازی سور که در آن سور از گروه حرف تعریف مرتبطش جدا است، تحلیل­ های مختلفی از جانب زبان­ شناسان گوناگون داشته است که مهم­ ترین آن­ها تحلیل قیدی و رهاسازی است. در مقاله حاضر به هر دو تحلیل اشاره شده و با داده­ هایی از زبان فارسی تحلیل قیدی کنار گذاشته می ­شود. در تحلیل رهاسازی عقیده بر این است که ساخت ­های حاوی سور شناور و ساخت ­های حاوی سور غیرشناور دارای زیرساختی یکسان هستند، به این صورت که سور و گروه حرف تعریف در ابتدا با هم سازه­ای واحد را شکل می­دهند و سپس در نتیجۀ جابجایی گروه حرف تعریف از درون این سازۀ واحد، سور همان­جا رها شده و شناور می­ گردد. مقاله حاضر با استفاده از شواهدی نشان می­ دهد که این دو ساخت برخلاف تصور رایج رویکرد رهاسازی، هر کدام ساختاری مستقل از دیگری دارد. در ساختاری که برای ساخت­ های حاوی سور شناور مطرح ­می­شود، سور شناور افزوده­ای به گروه حرف تعریف مرتبطش است که با فرآیند افزودگی متاخر وارد اشتقاق می ­شود: یعنی ابتدا گروه حرف تعریف در جایگاه موضوع ادغام شده و سپس به جایگاهی بالاتر حرکت می­ کند و در این جایگاه دوم سور به آن افزوده می ­شود. در چارچوب الگوریتم برچسب­گذاری نشان می­دهیم سوری که در چنین ساختاری قرار دارد و افزودۀ گروه حرف تعریف است، اجباراً شناور می­ شود، چرا که ساختار حاصل از افزوده شدن سور به گروه حرف تعریف، برای پذیرفتن برچسبی به منظور دریافت تعبیر معنایی، نیازمند یک جابجایی از درون این ساختار است؛ بنابراین گروه حرف تعریف اجباراً جابجا شده و سور به صورت شناور رها می­ شود. در همین چارچوب، تنها ساختار قابل قبول برای ساخت­ های حاوی سور غیرشناور نیز ساختاری معرفی شده که در آن گروه حرف تعریف متمم و خواهر هستۀ سور است. نشان می­ دهیم در چنین ساختاری به علت فاز بودن گروه سور، گروه حرف تعریف به عنوان متمم آن، امکان جابجایی ندارد و در نتیجه، سور در چنین ساختی اجباراً غیرشناور می­ ماند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Different Structures of Floating and Non-Floating Quantifier Constructions in Persian

نویسندگان [English]

  • Safa Sadeghi Ashrafi
  • َAli Darzi

Department of Linguistics, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Quantifiers basically occur adjacent to a nominal phrase. However, sometimes the quantifier and the nominal phrase appear apart in sentences. This phenomenon is referred to as quantifier floating (Q-floating). The most prominent approach to Q-floating is stranding analysis, according to which the quantifier and the adjacent nominal phrase together make up a single constituent, and in the course of derivation, the nominal phrase moves from this constituent to a higher position, stranding the quantifier in situ; in other words, stranding analysis considers the floating quantifier construction as the result of a transformation from non-floating quantifier construction. This paper addresses the structure of floating and non-floating quantifier constructions, provides evidence from Persian to indicate the independence of their structures, and argues for the oblige toriness of each structure. The floating quantifier is shown to be a late adjunct to a copy of its associated DP: in the derivation leading to quantifier floating, a DP moves from its θ-position and then receives a QP as an adjunct, and then it moves again to a higher position and strands the quantifier in situ.  According to Chomsky’s (2013) Labeling Algorithm, when QP is an adjunct to DP, the movement of DP and it’s leaving the QP behind is obligatory; to put it another way, floating quantifier construction is obligatory. As opposed to floating quantifier construction, in non-floating quantifier construction, QP is not an adjunct. In this construction, the DP is the complement of the quantifier head. Given Labeling Algorithm, this construction is obligatorily motivated, too. In addition, since quantifier phrase is the topmost nominal phrase in such constructions, it is a phase; and in order for the DP to move out of this phase, it needs to move first to the specifier position of the QP, but this movement is considered too short. For this reason, DP cannot move off the QP in non-floating quantifier constructions

کلیدواژه‌ها [English]

  • floating quantifier
  • non-floating quantifier
  • late adjunction
  • Labeling Algorithm
  • obligatory quantifier floating
بحرالعلوم، دانوب (1388). ارتقا سور در زبان فارسی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تهران.
احمدی­گیوی، حسن و انوری، حسن (1389). دستور زبان فارسی 1، ویرایش سوم. تهران، فاطمی.   
قدیری، لیلا (1393). کمیت­نماها در زبان فارسی، پژوهش­های زبانی، 5 (1)، 95-108.
معظمی، آرزو (1385). نحو گروه حرف تعریف در زبان فارسی، رساله دکتری، دانشگاه تهران.
Adger, D. 2003. Core Syntax: A Minimalist Approach. Cambridge University Press, Cambridge.
AhmadiGivi, H, and H. Anvari. 2010. Persian Grammar 1 (3rd ed.). Fatemi.[ In Persian].
Baltin, M. 1995. Floating quantifiers, PRO and predication. Linguistic Inquiry, 26: 199-248.
Bahrololoum, D. 2009. Quantifier raising in Persian, Master’s thesis, University of Tehran.[ In Persian].
Belletti, A. 1982. On the anaphoric status of the reciprocal construction in Italian. The Linguistic Review, 2: 101-138.
Benmamoun, E. 1999. The syntax of quantifiers and quantifier float. Linguistic Inquiry,30: 621-642.
Bobaljik, J. 2003. Floating quantifiers: Handle with care. In L. Cheng and R. Sybesma (eds.), The Second Glot International State-of-the-Article Book (107-148). Mouton, Berlin.
Boškovic, Z. 2004. Be careful where you float your quantifiers. Natural Language & Linguistic Theory, 22: 681-742.
Bosckovic´, Z, and J. Nunes. 2007. The copy theory of movement: A view from PF. In N. Corver & J. Nunes (eds.), The copy theory of movement (13-74). John Benjamins, Amsterdam.
Bosckovic´, Z. 2014. Now I’m a phase, now I’m not a phase: On the variability of phases with extraction and ellipsis. Linguistic Inquiry, 45, 27–89.
Chomsky, N. 1986. Barriers. MIT Press, Cambridge, MA.
Chomsky, N. 2000. Minimalist inquiries: The framework. In R. Martin, D. Michaels & J. Uriagereka (eds.), Step by step: Essays on minimalist syntax in honor of Howard Lasnik (89–155). MIT Press, Cambridge, MA.
Chomsky, N. 2001. Derivation by phase. In M. Kenstowicz (eds.), Ken Hale: A life in language (1-52). MIT Press, Cambridge, MA.
Chomsky, N. 2004. Beyond expl anatory adequacy. In A. Belletti (ed.), Structures and Beyond: The Cartography of Syntactic Structure, (104-131). Oxford University Press, Oxford.
Chomsky, N. 2007. Approaching UG from below. In U. Sauerland and H.M. Gärtner (eds.), Interfaces + Recursion = Language? (1-29). Mouton de Gruyter: New York.
Chomsky, N. 2008. On phases. In R. Freidin, C. P. Otero, & M. L. Zubizarreta (eds.), Foundational Issues in Linguistic Theory: Essays in Honor of Jean-Roger Vergnaud (133-166). MIT Press, Cambridge, MA.
Chomsky, N. 2013. Problems of projection. Lingua, 130(1704): 33–49.
Dowty, D, and B. Brodie. 1984. A Semantic Analysis of Floated Quantifiers in Transformationless Grammar, Proceedings of the West Coast Conference on Formal Linguistics 3. Stanford, Stanford Linguistics Association, Stanford University.
Ghadiri, L. 2014. Quantifiers in Persian. Journal of Language Research 5(1): 95-108. [ In Persian].
Giusti, G. 1990. Floating quantifiers, scrambling, and configurationality. Linguistic Inquiry. 21: 633–641.
Haegeman, L. 1994. Introduction to Government and Binding Theory (2nd Edition). Blackwell, Oxford and Cambridge.
Kahnemuyipour, A. 2009. The syntax of sentential stress. OUP, Oxford.
Kahnemuyipour, A. 2017. Negation is low in Persian: evidence from nominalization, Proceedings of the annual conference of the Canadian Linguistic Association.
Karimi, S. 1989. Aspects of Persian syntax, specificity, and the theory of grammar, Doctoral dissertation, University of Washington.
Kayne, R. 1981. On certain differences between French and English. Linguistic Inquiry,12: 349-371.
Lebeaux, D. 1988. Language Acquisition and the Form of the Grammar, Doctoral dissertation, University of Massachusetts.
Miyagawa, S. 1989. Structure and Case Marking in Japanese. Academic Press, San Diego.
Mo’azzami, A. 2006. The syntax of DP in Persian, Doctoral dissertation, University of Tehran. [ In Persian].
Samiian, V. 1983. Origins of phrasal categories in Persian: an X-Bar analysis, Doctoral dissertation, UCLA.
Schlonsky, U. 1991. Quantifiers as functional heads: A study of quantifier float in Hebrew. Lingua, 84:159-180.
Sportiche, D. 1988. A theory of floating quantifiers and its corollaries for constituent structure. Linguistic Inquiry, 19 (3): 425-449.
Stepanov, A. 2001. Late adjunction and minimalist phrase structure. Syntax 4: 94-125.
Van Urk, C. 2016. Proceedings of the 33rd West Coast Conference on Formal Linguistics, ed. Kyeong-min Kim et al., 398-407. Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project.