نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زبانشناسی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

چکیده

پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کمینه­گرایی مک­دونالد (2008) به بررسی تفاوت بین نمودهای حصولی و تحققی در زبان کردی کلهری پرداخته است. طبق این رویکرد، موضوع درونی نقشی محوری در خوانش نمودی محمول­های حصولی و تحققی بر عهده دارد. همچنین، وجود و خوانش مشخصه­های ساختار رویداد (ES) و انطباق مفعول با رویداد (OTE) در اشتقاق محمول­های نمودی نقشی تعیین­کننده دارد. تجزیه‌وتحلیل داده­های پژوهش نشان داد که در زبان کردی کلهری محمول­های حصولی و تحققی دارای موضوع­های درونی با مشخصه [-q] انطباق مفعول با رویداد، از دامنه خوانش نمودی کمینه برخوردار هستند و مشخصه زیررویداد پایان  [fe] در دامنه خوانش قرار نمی­گیرد؛ اما موضوع­های درونی با مشخصه [+q] انطباق مفعول با رویداد در محمول­های حصولی و تحققی، باعث ایجاد دامنه خوانش گسترده نمودی می­شوند و همچنین باعث خوانش مشخصه زیررویداد پایان [fe] می­گردند. بر این اساس، مشخص شد که در زبان کردی کلهری وجود مشخصه [+q] انطباق مفعول با رویداد بر روی موضوع درونی، شرط لازم برای نهایت­پذیری محمول­های حصولی و تحققی است. علاوه بر این، در زبان کردی کلهری، تفاوت بین نمودهای حصولی و تحقیقی به این صورت مشخص شد که در نمودهای حصولی دو مشخصه زیررویداد آغاز [ie] و مشخصه زیررویداد پایان  [fe] که در هسته گروه نمود قرار دارند، بر یکدیگر تسلط و سازه فرمانی ندارند. ولی در نمودهای تحققی مشخصه زیررویداد آغاز [ie] در گروه نمودی بر مشخصه زیررویداد پایان [fe] که در گروه فعلی بزرگ قرار دارد، تسلط و سازه فرمانی دارد. این وضعیت به صرف زمان بین آغاز و پایان رویدادهای تحققی اشاره می­کند که برخلاف رویدادهای حصولی، شروع و پایان در این رویدادها همزمان نیست. در واقع در محمول­های تحققی بین دو نقطه رویداد آغازی ورویداد پایانی، سپری شدن زمان رخ می‌دهد بر این اساس، بین مشخصه زیررویداد آغاز و مشخصه زیررویداد پایان نوعی رابطه تسلط و سازه فرمانی وجود دارد. ولی در محمول­های حصولی، بین دو نقطه رویداد آغازی و رویداد پایانی، سپری شدن زمان رخ نمی‌دهد؛ بنابراین بین مشخصه­های زیررویداد آغازی و زیررویداد پایانی رابطه تسلط و سازه فرمانی وجود ندارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating Achievement and Accomplishment Aspects in Kalhori Kurdish: A Minimalistic Approach

نویسندگان [English]

  • Habib Gowhary
  • Mehrangiz Baravarde

Department of linguistics, Ilam branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran

چکیده [English]

The present research has investigated the difference between achievement and accomplishment aspects in Kalhori based on the minimalist approach of Mc Donald (2008). According to this approach, the internal subject plays a central role in the aspectual interpretation of achievement and accomplishment predicates. Likewise, the presence and interpretation of event structure (ES) and object-to-event mapping (OTE) features play a decisive role in derivation of aspectual predicates. The analysis of the research data showed that in Kalhori, achievement and accomplishment predicates having internal subjects with the OTE feature [-q], have a minimal aspectual interpretation domain; and the final subevent feature [fe] It is not included in the interpretation range. However, internal subjects with the feature [+q] in the achievement and accomplishment predicates, cause an extensive  domain  of aspectual interpretation and also cause interpretation of the final subevent feature [fe].Therefore, it was found that in Kalhori that the presence of the feature [+q] on the internal subject is a necessary condition for telicity of achievement and accomplishment predicates. In addition, in Kalhori, the difference between achievement and accomplishment aspects was determined in this way that in the achievements the initial subevent feature [ie] on the aspectaul group has not dominance and c-command over the feature of the initial subevent feature [fe]. But, in the accomplishments, the initial subevent feature [ie] on the aspectaul group has dominance and c-command over the final subevent feature [fe], which is placed on VP.This situation refers to the time spent between the beginning and the end of the accomplishment events, which unlike the achievement events the beginning and end are simultaneous.In fact ,in the accomplishment predicates between two points of initial event and final event occurs the passage of time,according to this ,there is a dominance and c-command between the initial subevent feature [ie] and the final subevent feature [fe]. But in the achievement predicates between two points of initial event and final event not occur the spend of time,so it is not a dominance and c-command between two features of the initial subevent and the final subevent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kalhori
  • achievement aspect
  • accomplishment aspect
  • feature
بلو، جویس بلو، (1386)، کلیات: زبان و ادبیات کردی، ترجمۀ لیلا ضیا ‌مجیدی، گوهران، 15-13.
تابعی، رویا؛ تفکری رضایی، شجاع و قیطوری، عامر (1400). «نمود مستمردر کردی سورانی: رویکردی کمینه­گرا»، مطالعات زبان و گویش­های غرب ایران، دورۀ نهم، شمارۀ 2، صص 43 – 63.
دانش­پژوه، فاطمه؛ کریمی­دوستان، غلامحسین؛ محمدابراهیمی، زینب و روشن، بلقیس (1392). «ماهیت نمود واژگانی فعل و رابطه آن با تکواژ ستاک ساز غیر معلوم - rā در کردی سورانی»، زبان شناسی و گویش­های خراسان، سال پنجم، شمارۀ 8، صص 53-80.
دبیرمقدم، محمد. (1389). زبان­شناسی نظری پیدایش و تکوین دستور زایشی، تهران، سمت.
دبیرمقدم، محمد (1392). رده­شناسی زبان­های ایرانی، چاپ سوم، تهران، سمت.
عباسی، بیستون و نجفیان، آرزو (1395). «نظام زمان - وجه - نمود در گویش هورامی پاوه»، فصلنامه زبان‌شناسی اجتماعی، دورۀ 1، شمارۀ 1، صص 57-74.
عبداللهی­پور، منصوره (1395). بررسی وجه و نمود در زبان کردی کلهری در چارچوب برنامه کمینه‌گرایی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی.
میرزابیگی، مسعود؛ گوهری، حبیب؛ خوشبخت، طیبه و عزیزی­فر، اکبر (1400). «زمان-وجه-نمود در گویش کردی خزلی»، فصلنامه مطالعات زبان­ها و گویش­های غرب ایران، دورۀ 9، شمارۀ 2، صص 103-121.
ناصری، فاطمه (1395). نمود در زبان کردی (گویش کلهری)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کردستان.
ناصری، فاطمه (1397). «بررسی رفتار نمود ناقص در زبان کردی (گویش کلهری)»، رخسار زبان، سال دوم، شمارۀ 6 و 7، صص 146-164.
نجفی­فر، شرمین؛ ویسی­حصار، رحمان و بدخشان، ابراهیم (1395). «بررسی نمود ناقص در زبان کردی بر اساس دستور ساخت‌مدار نشانه‌محور»، فصلنامه مطالعات زبان­ها و گویش­های غرب ایران، دورۀ 3، شمارۀ 13، صص 105-126.
ویسی­حصاری، رحمان (1396). «نمود در کردی: از هستی‌شناسی تا دستور»، مجله جستارهای زبانی، دورۀ هشتم، شمارۀ 3 (پیاپی 38)، صص 135- 158.
Abbasi, B., Najafian, A .2016. The Tense-aspect-mood System in Howrami Dialect of Paveh.Journal of Sociolinguistics, 1(1), 57–74.[In Persian].
Abdollahi Poor, M.2016 . An Investigation of Tense and Aspect in Kalhuri Kurdish within the Framework of Minimalist Program. Master's Thesis, University of Razi. [In Persian].
Ahmad, Zh.O. 2008. Tense-Aspect system in English and Kurdish. MA T, University of Sulaimany.
Blau,J., 2007. General:Kurdish Language and literature.Ziamajidi, Leila.Goharan,15(6),13-18.[In Persian].
Borer, B., 2005 . Structuring Sense ӀӀ: The normal course of events. Oxford/ NewYork: Oxford university press.
Comrie, B.,1976 . Aspect: An introduction to the study of verbal aspect and related problems. Cambridge: Cambridge university press.
Croft, W., 2012. Verbs: aspect and casual structure. Oxford: Oxford university press.
Harley, H., 2005. How do verbs get their names? Denominal verbs, manner incorporation, and the ontology of verb roots in English. In The syntax of aspect: Deriving thematic and aspectual interpretation, N. Erteschik-Shir & T. Rapoport (Eds), 42–64. Oxford:  Oxford University Press.
Dabir Moghaddam, M., 2010. Theoretical Linguistics: The Emergence and Evolution of Derivational Syntax. Tehran: SAMT Publications. [In Persian].
Dabir Moghaddam, M., 2013.Classification of Iranian Languages. 3rd edition, Tehran: SAMT Publications. [In Persian].
Danesh Pazhouh, F., Karimi Doostan, G; Mohammad Ebrahimi, Z., Rovshan, B.2013. The Nature of Verbal Aspect and Its Relationship with Non-specific Stative Prefix 'rā' in Sorani Kurdish. Linguistics and Dialects of Khorasan. 5( 8), 53–80. [In Persian].
Harley, H.2005. How do verbs get their names? Denominal verbs, manner incorporation, and the ontology of verb roots in English. In The syntax of aspect: Deriving thematic and aspectual interpretation, N. Erteschik-Shir & T. Rapoport (Eds), 42–64. Oxford:  Oxford University Press.
MacDonald, J. E. 2006. The syntax of inner aspect. Doctoral Dissertation, university of stony Brook: New York.
MacDonald, J. E. 2008. The Syntactic Nature of Inner Aspect: A minimalist perspective. John Benjamins B.V.
Megerdoomian, K. 2001. Event structure and complex predicates in Persian. Canadian Journal of Linguistics/Revue Canadienne de Linguistique 46 (1/2): 97–125.
 Mirzabeigi, M., Gowhari, H., Khoshbakht, T., Azizifar, A. 2020. An Investigation into the Analyticity/Syntheticity of the Verbal Inflectional Categories in Khezeli Kurdish Dialect. Journal of Western Iranian Languages and Dialects, 8 (30), 91-108.[In Persian].
Najafi Far, S; Veisi Hesar, R., Badakhshan, E. 2016. An Investigation of Incomplete Aspect in Kurdish Based on Sign-Based Construction Grammar. Studies in Western Iranian Languages and Dialects, 3(13), 105–126. [In Persian].
Naseri, F.2016. Aspect in Kurdish (Kalhuri Dialect).Master's Thesis, University of Kurdistan. [In Persian].
Naseri, F (2017). A Study of Incomplete Aspect in Kurdish (Kalhuri Dialect).Language Perspectives,2(6-7), 146–164. [In Persian].
Ramchand, G. 1993. Aspect phrase in modern Scottish Gaelic. In Proceedings of NELS 23, A. Schafer (Ed.), 415–429. UMass, Amherst: GLSA.
Ramchand, G. 2003. First phase syntax. Ms. University of Oxford.
Ritter, E and Rosen, S. 1998. Delimiting events in Syntax.  On the projection of arguments: Lexical and compositional factor, In M. Butt & W.Geuder  (eds), Standford: CSLI Publications. (135-164).
Ritter, E., and Rosen, S. 2000. Event structure and ergativity. In Events as grammatical objects: The converging perspectives of lexical semantics and syntax, C. Tenny & J. Pustejovsky (Eds), 187–238. Stanford, California: CSLI Publications.
Tabei, R., Tafakkori Rezaei, Sh., Gheitury, A. (2021). Progressive Aspect in Sourani Kurdish: A Minimalist Approach. Research in Western Iranian Languages and Dialects, 9 (33), 43-63. [In Persian].
Smith, C. S. 1997. The Parameter of Aspect. Dordrecht: Kluwer.
Travis, L. 1991. Inner aspect and the structure of VP. Ms., McGill University.
Travis, L. 2010. Inner aspect and the structure of VP. Montreal: Springer.
Veisi Hesar, R. 2016. Aspect in Kurdish: From Ontology to Syntax. Linguistic Inquiries Journal, 8(3),135–158. [In Persian].