نویسنده = گندمکار، راحله
تعداد مقالات: 2
1. رویکردی شناختی به مسئلة هم معنائی بافتی در سطح افعال زبان فارسی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 115-125

راحله گندمکار