نویسنده = شادی شاه ناصری، محمد عموزاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پیامدهای ترجمه از انگلیسی بر مقولۀ وجهیت در فارسی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 21-50

محمد عموزاده شادی شاه ناصری