نویسنده = زهرا چراغی، فاطمه کرمپور و
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه و تحلیل واج‌شناختی افعال بی‌قاعدة زبان فارسی معاصر : رویکرد بهینگی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 51-82

فاطمه کرمپور و زهرا چراغی