نویسنده = ابراهیم مرادی، غلامحسین کریمی‌دوستان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش معنایی پسوندهای ـَ ‌نده و ـ ‌‌ار در زبان فارسی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 101-128

غلامحسین کریمی¬دوستان ابراهیم مرادی