نویسنده = استاجی، دکتر اعظم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کاربرد شناختی عبارتهای احتیاط آمیز در مقالات علمی- پژوهشی فارسی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 17-36

دکتر اعظم استاجی؛ فهیمه افشین