نویسنده = کریمی، دکتر یادگار
تعداد مقالات: 1
1. بازبینی حالت مطلق در ساخت کنایی (ارگتیو)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 95-113

دکتر یادگار کریمی