نویسنده = مولودی، امیرسعید
تعداد مقالات: 1
1. تظاهر آهنگی تکیة دومین در زبان فارسی معاصر

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 127-146

امیرسعید مولودی؛ دکتر محمود بی جن خان