نویسنده = جعفری دهقی، شیما
تعداد مقالات: 1
1. نامة بلخی بُرزمهر(bh1)

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-17

محمود جعفری دهقی؛ شیما جعفری دهقی