نویسنده = آزموده، حسن
تعداد مقالات: 2
1. حذف گروه فعلی در زبان فارسی: مسئله همانندی و تجویز

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 101-120

یادگار کریمی؛ حسن آزموده


2. حذف گروه فعلی در زبان فارسی: مسئله ساختاری

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 77-94

یادگار کریمی؛ حسن آزموده