نویسنده = حق بین، فریده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی چگونگی باز بینی مشخصه های فای و مطابقه فاعل و فعل در.

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-21

فریده حق بین؛ صغری فرخنده