نویسنده = رضی نژاد، سید محمّد
تعداد مقالات: 1
1. همنوایی در ترکی آذربایجانی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 43-56

سید محمّد رضی نژاد؛ محمود بی جن خان