نویسنده = السادات صادقی، منصوره
تعداد مقالات: 1
1. تفاوت کاربرد مقوله‌های زبانی و توزیع آنها در جمله در دانش-آموزان بینا و نابینا

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 141-159

طاهره محمودی احمد آبادی؛ منصوره السادات صادقی