نویسنده = یاراحمد زهی، ناهید
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب راهبردهای کنش گفتاری تقاضا در زبان کردی بر اساس دو عامل اجتماعی جنسیت و قدرت

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 183-202

چیا شیخ محمدی؛ ناهید یاراحمد زهی؛ امیر محمدیان