نویسنده = نظری، کبری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نحوی ممیّز عدد در زبان فارسی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-20

شجاع تفکری رضائی؛ کبری نظری