نویسنده = شریف، بابک
تعداد مقالات: 1
1. شبکة معنایی فعل گرفتن بر اساس انگارة چندمعنایی اصول‌مند

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 117-136

محمد عموزاده؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ بابک شریف