نویسنده = اسدی، هما
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساخت بند موصولی زبان فارسی بر مبنای نظریه نقش و ارجاع

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 21-41

فریده حق‌بین؛ هما اسدی