نویسنده = پیمان، شهرام
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه گروه صفتی زبان فارسی در دستور نقش و ارجاع

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 41-60

شهرام پیمان؛ والی رضایی؛ محمد عموزاده