نویسنده = نبی‌ئیان، پانته‌آ
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نشانه-معناشناختی فرایند تشخیص در گفتمان ادبی: مطالعۀ موردی پاچه‌خیزک نوشتۀ صادق چوبک

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 57-76

پانته‌آ نبی‌ئیان؛ حمیدرضا شعیری