نویسنده = میردهقان، مهین‌ناز میردهقان
تعداد مقالات: 1
1. رده‌شناسی برهم‌نهشت و جهت فعل در کردی گورانی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-20

پارسا بامشادی؛ مهین‌ناز میردهقان میردهقان