نویسنده = عرفانی راد، نیما عرفانی راد
تعداد مقالات: 1
1. عناصر توافق منفی در ترکی آذری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 21-36

شجاع تفکری رضائی تفکری رضائی؛ نیما عرفانی راد عرفانی راد؛ خسرو غلامعلی زاده