نویسنده = سلطانی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. پویایی نیرو و چندمعنایی در ساخت‌های فعل سبک متشکل از فعل «گرفتن»

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 59-78

رضا سلطانی؛ محمد عموزاده؛ حدائق رضائی