نویسنده = حسینی ماتک، الهه
تعداد مقالات: 1
1. تحولات معنایی «ور / بر»

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 89-107

احسان چنگیزی؛ الهه حسینی ماتک