نویسنده = رحیمی زنجانبر، امیر حسین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نشانه ـ روان کاوی رمان نوجوان «مسابقه دات کام» با رویکرد واسازی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 59-82

امیر حسین رحیمی زنجانبر؛ فاطمه بستانی؛ حسین زارع