بررسی تأثیر عوامل دخیل در درک معنای استعارات و سنجش اعتبار روان‌شناختی آنها
بررسی تأثیر عوامل دخیل در درک معنای استعارات و سنجش اعتبار روان‌شناختی آنها

لیلا عرفانیان قونسولی؛ شهلا شریفی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 77-96

https://doi.org/10.22059/jolr.2015.54186

چکیده
   تحقیق حاضر، طرحی آزمایشی تصادفی است که در آن، به بررسی فرضیه برجستگی تدریجی[1] پرداخته شده است تا بررسی شود عامل مهم در دسترسی به معنا چیست. در فرضیه برجستگی تدریجی اعتقاد بر این است که در فرایند درک، ...  بیشتر
مقایسه و بررسی واژه‌های اشتقاقی از دویست سال پیش تاکنون از نقطه نظر انگیختگی
مقایسه و بررسی واژه‌های اشتقاقی از دویست سال پیش تاکنون از نقطه نظر انگیختگی

شهلا شریفی؛ لیلا عرفانیان قونسولی

دوره 3، شماره 1 ، آبان 1391، ، صفحه 19-38

https://doi.org/10.22059/jolr.2012.30293

چکیده
  واژة اشتقاقی انگیخته، واژه‌ایست که از مجموع معنای پایه و وند اشتقاقی در آن، می‌توان به معنای کل واژه دست یافت؛ در این پژوهش، به بررسی این فرضیه می‌پردازیم که با گذشت زمان، انگیختگی واژه‌ها کاهش ...  بیشتر