بررسی شناختی ساخت معنای به گویانه از طریق فرایند منفی سازی در زبان فارسی
بررسی شناختی ساخت معنای به گویانه از طریق فرایند منفی سازی در زبان فارسی

سجاد موسوی؛ ارسلان گلفام؛ فردوس آقاگلزاده؛ عالیه کامبوزیا

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1399، ، صفحه 199-222

https://doi.org/10.22059/jolr.2020.296445.666574

چکیده
  هدف این مقاله تبیین ساخت معنای به­گویانه از طریق فرایند منفی­سازی در چارچوب زبان­شناسی شناختی است. مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر این است که سازوکار شناختی منفی­سازی به چه نحوی عمل می­کند که باعث ساخت ...  بیشتر
جایگاه تکیه در تکواژهای وابسته زبان فارسی
جایگاه تکیه در تکواژهای وابسته زبان فارسی

عالیه کرد زعفرانلو کامیوزیا؛ فرزانه تاج‌آبادی؛ فردوس آقاگل‌زاده

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 61-80

https://doi.org/10.22059/jolr.2015.56642

چکیده
  تکیه فرایندی آوایی است که در آن هجایی نسبت به هجاهای دیگر برجسته می­شود. همة واحدهای واژگانی زبان، صرف­نظر از صورت ساختاری و تعداد هجاهای آن­ها در واژگان، طرح تکیه یا الگوی خاص خود را دارند.با توجه ...  بیشتر