نویسنده = ������ ���������������� ������������������ ����������
بررسی شناختی ساخت معنای به گویانه از طریق فرایند منفی سازی در زبان فارسی

دوره 11، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 199-222

10.22059/jolr.2020.296445.666574

سجاد موسوی؛ ارسلان گلفام؛ فردوس آقاگلزاده؛ عالیه کامبوزیا


جایگاه تکیه در تکواژهای وابسته زبان فارسی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 61-80

10.22059/jolr.2015.56642

عالیه کرد زعفرانلو کامیوزیا؛ فرزانه تاج‌آبادی؛ فردوس آقاگل‌زاده