نویسنده = ������������ ������������
ساختهای غیرشخصی مرخم در زبان فارسی: رویکردی شناختی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 59-77

10.22059/jolr.2017.63135

سحر بهرامی خورشید؛ ارسلان گلفام؛ صدیقه سعیدی زاده