نویسنده = محمد عمو زاده
تعداد مقالات: 2
1. ابعاد معناشناختی فرافکنی اشاری ماضی نقلی در زبان فارسی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 99-116

10.22059/jolr.2017.63137

محمد عموزاده؛ معصومه دیانتی؛ ذلیخا عظیم دخت


2. دستوری شدن تسلسلیِ عبارت یعنی از منظر دستور گفتمان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 75-93

10.22059/jolr.2014.52661

محمد عمو زاده؛ اعظم نورا