نویسنده = ������ ���������� ��������
ابعاد کاربردشناختی نقش‌نمای گفتمانیِ «مگر»

دوره 12، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 123-146

10.22059/jolr.2021.323183.666712

شاهین شیرزادی؛ محمد عموزاده؛ سید علی کلانتری؛ والی رضایی


ابعاد معناشناختی فرافکنی اشاری ماضی نقلی در زبان فارسی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 99-116

10.22059/jolr.2017.63137

محمد عموزاده؛ معصومه دیانتی؛ ذلیخا عظیم دخت


دستوری شدن تسلسلیِ عبارت یعنی از منظر دستور گفتمان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 75-93

10.22059/jolr.2014.52661

محمد عمو زاده؛ اعظم نورا