نویسنده = محمد عموزاده
تعداد مقالات: 2
1. شبکة معنایی فعل گرفتن بر اساس انگارة چندمعنایی اصول‌مند

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 117-136

10.22059/jolr.2016.59419

محمد عموزاده؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ بابک شریف


2. جایگاه گروه صفتی زبان فارسی در دستور نقش و ارجاع

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 41-60

10.22059/jolr.2016.57499

شهرام پیمان؛ والی رضایی؛ محمد عموزاده