شبکة معنایی فعل گرفتن بر اساس انگارة چندمعنایی اصول‌مند
شبکة معنایی فعل گرفتن بر اساس انگارة چندمعنایی اصول‌مند

محمد عموزاده؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ بابک شریف

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 117-136

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.59419

چکیده
  هدف از مقالة حاضر، تحلیل معنایی فعل گرفتن و به دست دادن تصویر روشنی از چندمعنایی این فعل در زبان فارسی است. داده‌های مورد بررسی برگرفته از فرهنگ بزرگ سخن و روش تحلیل بر اساس انگارة چندمعنایی اصول‌مند ...  بیشتر
جایگاه گروه صفتی زبان فارسی در دستور نقش و ارجاع
جایگاه گروه صفتی زبان فارسی در دستور نقش و ارجاع

شهرام پیمان؛ والی رضایی؛ محمد عموزاده

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 41-60

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.57499

چکیده
  مقالة حاضر به هدف بررسی شیوة تحلیل گروه صفتی زبان فارسی در دستور نقش و ارجاع و ارزیابی محاسن و معایب آن تدوین گردیده است. در این نظریه، گروه مستقلی تحت عنوان گروه صفتی وجود ندارد، بنابراین صفات در نقش ...  بیشتر