نویسنده = �������������� ���������� ��������
معناکاوی دو حرف اضافۀ læ و wæ در کردی گورانی: رویکردی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 21-40

10.22059/jolr.2017.63133

پارسا بامشادی؛ خسرو غلامعلی زاده؛ شجاع تفکری رضایی


عناصر توافق منفی در ترکی آذری

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 21-36

10.22059/jolr.2016.59412

شجاع تفکری رضائی تفکری رضائی؛ نیما عرفانی راد عرفانی راد؛ خسرو غلامعلی زاده