نویسنده = پاکزاد یوسفیان
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی پیکره‌بنیاد فراگفتمان تبادلی در مقالات علمی پژوهشی فارسی: انگاره هایلند (2005)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 129-151

10.22059/jolr.2019.278187.666490

طاهره طارمی؛ گیتی تاکی؛ پاکزاد یوسفیان


2. روابط معنایی فعل «گرفتن» در زبان فارسی: رویکرد معنی‌شناسی قالب‌بنیاد فیلمور (1997)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 79-98

10.22059/jolr.2017.63136

منصوره دلارامی فر؛ پاکزاد یوسفیان؛ محمد اله بخش؛ عباسعلی آهنگر